ვაკანსია - სამართლებრივი მკვლევარი
24.07.2018
ააიპ „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ „სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის რეფორმების ხელშეწყობა და მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით“ პროექტისათვის,  ციხის საერთაშორისო რეფორმის მიერ გაცემული მცირე გრანტების ფარგლებში, აცხადებს კონკურსს 2 სამართლებრივი მკვლევარის პოზიციაზე.
კვლევის საგანს წარმოადგენს უმცირესობების და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობა პენიტენციურ სისტემაში. სამაგიდო კვლევაზე მუშაობა უნდა დაიწყოს 2018 წლის აგვისტოს დასაწყიში და დასრულდეს ა/წ სექტემბრის ბოლოს.
მოვალეობები:
პენიტენციურ სისტემაში უმცირესობების (ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური) და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობის კვლევა, რომელიც მოიცავს ეროვნული კანონმდებლობის მიმოხილვას და ანალიზს, რელევანტური საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვას და შედარებით ანალიზს, საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობას. კვლევა, მათ შორის, უნდა ეფუძნებოდეს შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებიდან მიღებული ინფორმაციის, ფოკუს ჯგუფების გამოკითხვის შედეგებს და ადამიანის უფლებათა ორგანიზაციების/ინსიტიტუტების მიერ მომზადებულ ანგარიშებს, საერთაშორისო და ეროვნული სასამართლოების პრაქტიკას და მის ანალიზს.
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
უმაღლესი იურიდიული განათლება (მაგისტრის ხარისხი, სასურველია ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში)
თანასწორობის საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება (პრიორიტეტი მიენიჭება სამიზნე ჯგუფის საკითხებზე მუშაობის გამოცდილებას)
ადამიანის უფლებათა საკითხებზე კვლევის მომზადების გამოცდილება
ადმინისტრაციულ ორგანოებთან საქმისწაროების გამოცდილება
ენების ცოდნა:
ქართული სრულყოფილად
ინგლისური სრულყოფილად
რუსული ენის ცოდნა ჩაითვლება პრიორიტეტად
საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

​უნარ ჩვევები:
- სამართლებრივი წერის მაღალი სტანდარტი
- სამართლებრივი დოკუმენტების, მათ შორის, ოფიციალური წერილების და კვლევის მომზადება
- სრულყოფილი კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე და პრეზენტაბელურობა
- სამუშაოს შესრულების მაღალი მოტივაცია და პასუხისმგებლობა
- გუნდური მუშაობა
- შემჭიდროებულ ვადებსა და დაძაბულ რეჟიმში სამუშაოს სრულყოფილად შესრულება
- მაღალი სამუშაო ეთიკა
ეტაპები:

- დოკუმენტების მიხედვით კანდიდატების შერჩევა
- მეორე ეტაპზე გადასულ კანდიდატებისთვის გასაუბრება

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ CV, სამოტივაციო წერილი და მათ მიერ ჩატარებული სამართლებრივი კვლევის ნიმუში 2018 წლის 31 ივლისის ჩათვლით შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე vacancy@article42.ge
დავუკავშირდებით მხოლოდ მეორე ეტაპზე გადასულ კანდიდატებს ა/წ 3 აგვისტოს სამუშაო დღის ბოლომდე.