კონკურსს აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე
02.02.2018

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი” არის არასამთავრობო, აპოლიტიკური, ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია, რომელიც დაფუძნდა 1997 წლის 12 სექტემბერს. ორგანიზაციის წევრები პროფესიონალი ადვოკატები არიან, რომლებიც ადამიანის უფლებათა დარღვევის მსხვერპლთ უფასო იურიდიული დახმარებით უზრუნველყოფენ ადგილობრივ და საერთაშორისო სასამართლო ინსტანციებსა თუ სახელმწიფო დაწესებულებებში. ორგანიზაცია მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს საქართველოს სამართლებრივ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებას, ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისა და საზოგადოებრივი მართლშეგნების ამაღლების გზით.

ანაზღაურება გამოცდილების შესაბამისად

ძირითადი მოთხოვნები:

** კომუნიკაბელურობა;

** გუნდური მუშაობის კომპეტენცია;

** უმაღლესი განათლება (სასურველია იურიდიული);

** მენეჯერად მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება;

** საპროექტო წინადადდებების მომზადების გამოცდილება;

** საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან მუშაობის გამოცდილება;

** არასამთავრობო სექტორში მუშაობის გამოცდილება;

** ინგლისური ენის სრულყოფილი ცოდნა (სასურველია რუსული ან სხვა უცხო ენების ცოდნა);

** კომპიუტერული უნარ-ჩვევები;

** ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნების უნარი;

** კრიზისულ სიტუაციებში გადაწყვეტილების მიღების უნარი.განაცხადის მიღების ბოლო ვადა 08.02.2018წ.

კონკურსის 1-ლ ეტაპზე, მოხდება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისობის შემოწმება მითითებულ მოთხოვნებთან.

კონკურსის მე-2 ეტაპი, კანდიდატებთან გასაუბრება.

აღმასრულებელი დირექტორის უფლება-მოვალეობები:

** გამგეობასთან შეთანხმებით, მოქმედებს ორგანიზაციის სახელით და წარმოადგენს მესამე პირებთან ურთიერთობაში;

** ინიშნება გამგეობის მიერ 2 (ორი) წლის ვადით.;

** გამგეობას დასამტკიცებლად წარუდგენს პროგრამებს და პროექტებს;

** პასუხისმგებელია ფანდრაიზინგის პროცესის ორგანიზებაზე;

** ხელს აწერს ორგანიზაციის ფინანსურ დოკუმენტებს;

** განკარგავს და ანგარიშვალდებულია ფულადი სახსრებისა და მატერიალური რესურსების გამოყენებაზე;

** წარმართავს ორგანიზაციის აპარატის მუშაობას;

** დებს ხელშეკრულებებს ორგანიზაციის სახელით;

** აცხადებს და ატარებს კონკურსს ყველა ვაკანტურ თანამდებობაზე, გამგეობის მიერ დამტკიცებული დებულების შესაბამისად;

** ზედამხედველობს ორგანიზაციის შინაგანაწესისა და ეთიკის წესების დაცვას და საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ზომების მიღების მიზნით მიმართავს გამგეობას.

** ახორციელებს წესდებით გათვალისწინებულ სხვა უფლება-მოვალეობებს;

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა, უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

** რეზიუმე (CV);

** სამოტივაციო წერილი;

** ორგანიზაციაში საქმიანობის 6 თვიანი სამუშაო გეგმა;

** ორი სარეკომენდაციო წერილი.

არასრულად წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ განიხილება. 

02.02.2018.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მეილი: office@article42.ge

ნომერი: (+995 32) 2 99 88 56

მის: ქ. თბილისი, გახოკიძის 11ა