სიახლეები

ათი წელი გავიდა რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. გარდა იმისა, რომ ათი წლის წინ ჩადენილი დანაშაულებისა და ადამიანის უფლებათა მასიური დარღვევებისათვის დამნაშავე პირთა პასუხისმგებლობა არ დამდგარა და არ მომხდარა მსხვერპლთა უფლებრივი მდგომარეობის აღდგენა, საოკუპაციო რეჟიმი ყოველდღიურად განაგრძობს და ახალისებს ადამიანის უფლებათა უხეშ დარღვევებს.

ამ ფონზე, საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები, დაზარალებულები, სამოქალაქო სექტორი და საერთაშორისო საზოგადოება უნდა იყენებდეს ყველა სამართლებრივ და პოლიტიკურ საშუალებას ერთის მხრივ, ადამიანის უფლებათა შემდგომი დარღვევების პრევენციისათვის და მეორეს მხრივ, საოკუპაციო რეჟიმისა და დამნაშავე პირთა სამართლებრივი პასუხისმგებლობისათვის.

„კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ ომის შდეგად დაზარალებული 341 პირის ინტერესებს წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. ევროსასამართლოში შეტანილი საჩივრები შეეხება როგორც სამაჩაბლოში, ასევე კოდორის ხეობაში კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ პირთა უფლებების დაცვას.

ორგანიზაცია ომის შედეგად დაზარალებული პირების ინტერესებს წარმოადგენს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოშიც. როგორც საზოგადოებისთვისაა ცნობილი, 2016 წლის 27 იანვარს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინასასამართლო პალატამ პროკურორს მისცა უფლებამოსილება გამოიძიოს 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე სამხრეთ ოსეთში და მიმდებარე ტერიტორიებზე ჩადენილი დანაშაულებ. ამ დროისათვის თბილისში უკვე არსებობს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს საველე ოფისი. თუმცა, იმ ფონზე, რომ რუსეთის ფედერაცია არ თანამშრომლობს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან, მძიმე დანაშაულების გამოძიების წარმატება სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას. გამოწვევას წარმოადგენს დანაშაულების ჩადენის შემდეგ გასული დროც.

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს საქმიანობის პარალელურად, მნიშვნელოვანია საქართველოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა ინტენსიური გახადონ ეროვნული გამოძიების პროცესი და 2008 წლის ომის დროს ჩადენილ ცალკეულ დანაშაულებზე მიღებული იქნას შემაჯამებელი გადაწყვეტილებები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სულ უფრო ბუნდოვანი ხდება ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის სამართლიანობის აღდგენის იმედი.

დღემდე გამოწვევას წარმოადგენს იძულებით გადაადგილებულ პირთა მძიმე სოციალური მდგომარეობა. დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში ხშირია ისეთი მინიმალური საყოფაცხოვრებო პრობლემების არსებობა, როგორიცაა სასმელი წყლით მომარაგება, საგზაო ინფრასტრუქურის გამართულობა, წვდომა სამედიცინო მომსახურებაზე და სხვა. ამ საკითხების გადაჭრაზე მიმართული უნდა იყოს როგორც ადგილობრივი, ისე ცენტრალური ხელისუფლების ძალისხმევა და რესურსი. მიმდინარე წლის ივლისის თვეში განხორციელებული სამთავრობო ცვლილებების ფონზე კი, რომლის შედეგადაც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს უფლებამოსილება და ფუნქციები სხვადასხვა უწყებებს გადაუნაწილდა, მნიშვნელოვანია დევნილთა უფლებების რეალიზებისათვის არ შეიქმნას დამატებითი დაბრკოლებები და დევნილთა საჭიროებების დაკმაყოფილება დარჩეს სახელმწიფოს პოლიტიკის პრიორიტეტად.

1 აგვისტოს „კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა“ წნორში ჩაატარა ტრენინგები თემაზე : არჩევნები - თანაბარი უფლებები ყველა ამომრჩეველს. ტრენინგს ესწრებოდნენ წნორსა და მის მიმდებერე სოფლებში მცხოვრები შშმ პირები და მათი მხარდამჭერები.

შშმ პირებისთვის (ინტელექტუალური შეზღუდვის, ფსიქიკური პრობლემებისა თუ ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე) არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მიღება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მათი ინტეგრაციისთვის, თუმცა მათმა დიდიმა ნაწილმა ამ სიახლის შესახებ არაფერი იცის. ჩვენი ტრენინგის შედაგად მათ მიიღეს ინფორმაცია, როგორც 2014 წლის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად მინიჭებული უფლებების შესახებ, ასევე მხარდამჭერის როლსა და მოვალეობებზე.

„კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ პროექტს "არჩევნები - თანაბარი უფლებები ყველა ამომრჩეველს" სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ფინასური მხარდაჭერით ახორციელებს.

22 ივნისის თბილისის საქალაქო სასამართლოს საქმეთა კოლეგიის განჩინებით შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ ციალა მუხიგულაშვილის სასარგებლოდ დაეკისრა ზიანის ანზღაურების სახით 18 000 (თვრამეტი) ლარის გადახდა.

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი წარმოადგენდა და იცავდა ქალბატონ ციალა მუხიგულაშვილის ინტერესებს თბილისის საქალაქო სასამართლოში შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ წინააღმდეგ წარდგენილ სარჩელზე. სასარჩელო მოთხოვნას წარმოადგენდა კომპანიის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

კერძოდ, შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ წყალსადენის ქსელის არაერთგზის დაზიანებამ გამოიწვია ციალა მუხიგულაშვილის საცხოვრებელი სახლის ამორტიზაცია. მისი საცხოვრებელი სახლი ავარიულ მდგომარეობაში იყო და იქ ცხოვრება ქალბატონი ციალასა და მისი ოჯახის წევრების სიცოცხლეს მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმიდა.

მხარეთა შორის დავა დასრულდა მორიგებით და დაზარალებულს ზიანი აუნაზღაურდა.

ააიპ „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ „სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის რეფორმების ხელშეწყობა და მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით“ პროექტისათვის,  ციხის საერთაშორისო რეფორმის მიერ გაცემული მცირე გრანტების ფარგლებში, აცხადებს კონკურსს 2 სამართლებრივი მკვლევარის პოზიციაზე.
კვლევის საგანს წარმოადგენს უმცირესობების და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობა პენიტენციურ სისტემაში. სამაგიდო კვლევაზე მუშაობა უნდა დაიწყოს 2018 წლის აგვისტოს დასაწყიში და დასრულდეს ა/წ სექტემბრის ბოლოს.
მოვალეობები:
პენიტენციურ სისტემაში უმცირესობების (ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური) და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობის კვლევა, რომელიც მოიცავს ეროვნული კანონმდებლობის მიმოხილვას და ანალიზს, რელევანტური საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვას და შედარებით ანალიზს, საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობას. კვლევა, მათ შორის, უნდა ეფუძნებოდეს შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებიდან მიღებული ინფორმაციის, ფოკუს ჯგუფების გამოკითხვის შედეგებს და ადამიანის უფლებათა ორგანიზაციების/ინსიტიტუტების მიერ მომზადებულ ანგარიშებს, საერთაშორისო და ეროვნული სასამართლოების პრაქტიკას და მის ანალიზს.
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
უმაღლესი იურიდიული განათლება (მაგისტრის ხარისხი, სასურველია ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში)
თანასწორობის საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება (პრიორიტეტი მიენიჭება სამიზნე ჯგუფის საკითხებზე მუშაობის გამოცდილებას)
ადამიანის უფლებათა საკითხებზე კვლევის მომზადების გამოცდილება
ადმინისტრაციულ ორგანოებთან საქმისწაროების გამოცდილება
ენების ცოდნა:
ქართული სრულყოფილად
ინგლისური სრულყოფილად
რუსული ენის ცოდნა ჩაითვლება პრიორიტეტად
საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

​უნარ ჩვევები:
- სამართლებრივი წერის მაღალი სტანდარტი
- სამართლებრივი დოკუმენტების, მათ შორის, ოფიციალური წერილების და კვლევის მომზადება
- სრულყოფილი კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე და პრეზენტაბელურობა
- სამუშაოს შესრულების მაღალი მოტივაცია და პასუხისმგებლობა
- გუნდური მუშაობა
- შემჭიდროებულ ვადებსა და დაძაბულ რეჟიმში სამუშაოს სრულყოფილად შესრულება
- მაღალი სამუშაო ეთიკა
ეტაპები:

- დოკუმენტების მიხედვით კანდიდატების შერჩევა
- მეორე ეტაპზე გადასულ კანდიდატებისთვის გასაუბრება

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ CV, სამოტივაციო წერილი და მათ მიერ ჩატარებული სამართლებრივი კვლევის ნიმუში 2018 წლის 31 ივლისის ჩათვლით შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე vacancy@article42.ge
დავუკავშირდებით მხოლოდ მეორე ეტაპზე გადასულ კანდიდატებს ა/წ 3 აგვისტოს სამუშაო დღის ბოლომდე.

10 და 17 ივლისს „კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა“ გორში ჩაატარა ტრენინგები თემაზე : არჩევნები - თანაბარი უფლებები ყველა ამომრჩეველს.
10 ივლისის ტრენინგს ესწრებოდნენ გორში მცხოვრები შშმ პირები და მათი მხარდამჭერები, ხოლო17 ივლისს ტრენინგი ჩატრადა გორის მუნიციპალიტეტის თანამშრომელებისთვის.
შშმ პირებისთვის (ინტელექტუალური შეზღუდვის, ფსიქიკური პრობლემებისა თუ ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე) არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მიღება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მათი ინტეგრაციისთვის, თუმცა მათმა დიდიმა ნაწილმა ამ სიახლის შესახებ არაფერი იცის. აუცილებელია მათთვის ინფორმაციის მიწოდება, რაშიც მთავარი როლი ადგილობრივ თვითმმართველობებს, პოლიტიკურ პარტიებსა და ცენტარლური საარჩევნო კომისიას ენიჭება.
„კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ პროექტს "არჩევნები - თანაბარი უფლებები ყველა ამომრჩეველს" სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ფინასური მხარდაჭერით ახორციელებს.

ტყიბულში, მინდელის სახელობის შახტაში გამთენიისას კიდევ ერთი საწარმოო შემთხვევა მოხდა, რომლის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 6 მათგანი მძიმედ დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, შემთხვევა იმავე უბანზე მოხდა, სადაც მიმდინარე წლის 5 აპრილს 6 მეშახტე დაიღუპა. გასულ 3 თვეში, ეს ტყიბულში მომხდარი მესამე საწარმოო შემთხვევაა, რომელმაც 12 ადამიანის დაღუპვა და 9 ადამიანის მძიმედ დაშავება გამოიწვია.

მეშახტეების დაღუპვისა და დასახიჩრების შემთხვევები და მისი განმეორებადობა აჩვენებს, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს არა ერთეულ და საგამონაკლისო საწარმოო შემთხვევებთან, არამედ დასაქმებულებთა წინააღმდეგ ჩადენილ განგრძობად და სისტემურ პრაქტიკასთან, რომლის მიმართაც სახელმწიფოს აბსოლუტური გულგრილობა მას დანაშაულის თანამონაწილედ აქცევს. წლების მანძილზე პრობლემის სიმწვავის მიუხედავად, ხელისუფლებამ არ გადადგა ქმედითი ნაბიჯები ეფექტიანი შრომის ზედამხედველობის სისტემის შექმნის მიზნით, ამასთან, შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევის შედეგად მშრომელების დაღუპვისა და დაზიანების შემთხვევების აბსოლუტურ უმრაველობაში არ დამდგარა შესაბამისი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი, მათ შორის, არცერთ შემთხვევაზე ამ დრომდე გამოძიებას არ დაუდგენია შახტის მფლობელებისა და მისი მმართველების სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი.

არსებული ვითარება მიუთითებს ხელისუფლების მხრიდან შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკისა და სისხლის სამართლის პოლიტიკის სრულ ჩავარდნაზე. ხელისუფლება წლების მანძილზე აღიარებს შრომის უსაფრთხოების საკითხის პრობლემურობას, თუმცა, არცერთ ეტაპზე არ მიიღო გადაწყვეტილება შეექმნა შრომის უსაფრთხოების ეფექტიანი საზედამხედველო მექანიზმები. სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის მიერ 5 აპრილს 6 მეშახტის დაღუპვის შემდეგ შრომის მინისტრის და კაბინეტის სხვა წევრი მინისტრების მონაწილეობით მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება სპეციალური კომისიის შექმნის შესახებ რომელსაც ტყიბულის შახტების ტექნიკური გამართულობა უნდა შეეფასებინა. კომისიის შექმნის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების მაღალი ლეგიტიმაციის მიუხედავად, ამ დრომდე კომისიას ფაქტობრივად არ უმუშავია, რაც ცხადად აჩვენებს ხელისუფლების მხრიდან შრომის პოლიტიკის საკითხების არაპრიორიტეტულობას და არსებული მძიმე პრობლემების გადაწვეტის ილუზიის შექმნის მცდელობებს.

ამასთან, შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევის შედეგად ადამიანების დაღუპვასა და დასახიჩრების საკითხებზე მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხისმგელობის საკითხზე, რომლის მუშაობა შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევით ჩადენულ დანაშაულებზე განსაკუთრებულად არაეფექტიანია. ტყიბულში მომხდარ არცერთ შემთხვევაზე ჩვენ არ შეგვიძლია ვისაუბროთ გამოძიების შედეგად დამდგარ რეალურ პასუხისმგებლობაზე. არაეფექტიანი გამოძიების პრობლემურობაზე ასევე მიუთითებს სახალხო დამცველი, რომლის მიხედვითაც 2017 წლის განმავლობაში, წარმოებაში მომხდარი უბედური შემთხვევების შესახებ დაწყებული გამოძიების 128 შემთხვევიდან სასამართლოში წარიმართა მხოლოდ 11 საქმე, გამოძიება შეწყდა 36 შემთხვევაში, 81 შემთხვევაში გამოძიება დღემდე მიმდინარეობს. ხოლო წარმოებაში მომხდარი უბედური შემთხვევის ფაქტებთან დაკავშირებით 90 საქმის ფარგლებში რეალური სასჯელის სახედ თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვრა მხოლოდ 3 შემთხვევაში. საქმეთა 72,2% არსებითი განხილვის გარეშე დასრულდა საპროცესო შეთანხმების დადებით. დაკისრებული ჯარიმის ოდენობა მერყეობს 500-დან 5000 ლარამდე.[1] შედეგად, ჩნდება მნიშვნელოვანი კითხვები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევის შედეგად დაღუპვისა და დასახიჩრების შემთხვევებზე გამოძიების ეფექტიანობის და სათანადოობის მიმართულებით.

არსებული კრიზისული მოცემულობის გათვალისწინებით, დღის წესრიგში ვტოვებთ მოთხოვნებს, რაც გულისხმობს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას დაუყოვნებლივ, უმოკლეს ვადებში უზრუნველყოს გამართული და ეფექტიანი შრომის საზედამხედველო სისტემის ამუშვება, ხოლო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დროულად და ეფექტიანად წარმართოს გამოძიება მომხდარ შემთხვევაზე და საზოგადოებას პროაქტიულად გააცნოს ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ.

ამასთან, დღეს შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მოვითხოვთ:

- საქართველოს პარლამენტმა შექმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის და შეაფასებს უკანასკნელ წლებში ტყიბულში მომხდარი დასახიჩრებისა და დაშავების შემთხვევებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განხორციელებული გამოძიებების ეფექტიანობისა და სათანადოობის საკითხს;

- საქართველოს მთავრობამ ერთ თვეში წარმოადგინოს ტყიბულის ალტერნატიული ეკონომიკური განვითარების ხედვა, რომელიც შემუშავებული იქნება დაინტერესბული მხარეების, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით და დაუყოვნებლივ დაიწყოს მისი განხორციელება ტყიბულში ალტერნატიული დასაქმების შესაძლებლობის გაჩენის მიზნით.

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი

ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“

სოლიდარობის ქსელი-მშრომელთა ცენტრი

ახალგაზრდა სოციალისტები

თანასწორობის მოძრაობა

საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეები[1] 2015 წლის პირველი იანვრიდან 2017 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით მონაცემები. საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში გვ. 198. http://www.ombudsman.ge/uploads/other/5/5139.pdf;

"კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ მომავალი ერთი წლის განმავლობაში კოალიცია -  დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის თავმჯდომარის მოადგილის ფუნქციას შეასრულებს. 5 ივნისს კოალიციის  მმართველი კომიტეტის გადაწყვეტილებითვე კოალიციის თავჯდომარე საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა იქნება.

22 ივნისს თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის და მისი წევრი ორგანიზაციების ორგანიზებით "ფაბრიკაში" გაიმართა "თბილისის ფორუმი ადამიანის უფლებებისთვის". ამ ღონისძიების ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო კონსტიტუციის 42-ე მუხლი.
ღონისძიებაზე რეგიონალურმა ორგანიზაციებმა ინდივიდუალურ სტენდებზე წარმოადგინეს ვიზუალური და ბეჭდური მასალა თავიანთი საქმიანობის შესახებ. ფორუმის მიზანი იყო, შექმნილიყო საკომუნიკაციო პლატფორმა რეგიონალური ორგანიზაციებისთვის ინფორმაციის და კონტაქტების მიმოცვლის გასაადვილებლად.
ღონისძიება გაიმართა საქართველოში ნიდერლანდების საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით.
13 ივნისსა და 27 ივნისს „კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა“ რუსთავში ჩაატარა ტრენინგები თემაზე : არჩევნები - თანაბარი უფლებები ყველა ამომრჩეველს. 
13 ივნისს ტრენინგებს ესწრებოდნენ შშმ პირები, მათი მშობლები და მხარდამჭერები, ხოლო 27 ივნისს ტრენინგის მონაწილეები იყვნენ
რუსთავის მუნიციპალიტეტის თანამშრომელები.

შშმ პირებისთვის (ინტელექტუალური შეზღუდვის, ფსიქიკური პრობლემებისა თუ ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე) არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მიღება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მათი ინტეგრაციისთვის, თუმცა მათმა დიდიმა ნაწილმა ამ სიახლის შესახებ არაფერი იცის. აუცილებელია მათთვის ინფორმაციის მიწოდება, რაშიც მთავარი როლი ადგილობრივ თვითმმართველობებს, პოლიტიკურ პარტიებსა და ცენტარლური საარჩევნო კომისიას ენიჭება.

„კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ პროექტს "არჩევნები - თანაბარი უფლებები ყველა ამომრჩეველს" სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ფინასური მხარდაჭერით ახორციელებს.

21 ივნისს, 11:00 საათზე, „კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა“ გამართა პრესკონფერენცია თემაზე აფგან მუხთარლის საქმე და ევროსასამართლოს შეკითხვები საქართველოსა და აზერბაიჯანს.

ჟურნალისტის გატაცებიდან ერთი წლის თავზე, ევროსასამართლომ საქართველოს 8 და აზერბაიჯანს 6 კითხვა გაუგზავნა.

პრესკონფერენციაზე იურისტებმა განიხილეს კითხვები, რომლითაც ევროსასამართლომ მოპასუხე სახელმწიფოებს საქართველოსა და აზერბაიჯანს მიმართა. კითხვები ეხება ჟურნალისტის თბილისიდან გაუჩინარებას. სახელმწიფოებმა უნდა უპასუხონ, თუ რამდენად იყო დაცული ჟურნალისტის მიმართ კონვენციით გარანტირებულ უფლებები. სახელმწიფოებს კითხვებზე პასუხისათვის ვადა 31 ივლისამდე განესაზღვრათ. სახელმწიფოს პასუხების შემდეგ ,,კონსტიტუციის 42-ე მუხლი'' საკუთარ წერილობით შეფასებას წარადგენს.

2017 წლის 29 მაისს, თბილისიდან გატაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნაილისტის აფგან მუხთარლის და მისი მეუღლის ლეილა მუსტაფაევას ინტერესებს ევროსასამართლოში ,,კონსტიტუციის 42-ე მუხლის,, იურისტები არჩილ ჩოფიკაშვილი და ნიკოლოზ ლეგაშვილი იცავენ. აფგან მუხთარლის და ლეილა მუსტაფაევას საქმეს განიხილავს ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სასამართლო საქმეს მინიჭებული აქვს პრიორიტეტი. საქართველოში დღემდე უშედეგოდ მიმდინარეობს გამოძიება.