დასრულებული პროექტები

პროექტის სახელწოდება:ტრეფიკინგის მსხვერპლთა იდენტიფიკაციისა და დახმარების ხელშეწყობა საქართველოში (განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში)

პროექტის ხანგრძლივობა: 2006 წლის 1 ნოემბრიდან

დონორი: საქართველოში ეუთოს მისია

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისა და ადამიანით მოვაჭრეთა მიმართ ეფექტური სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების ხელისშემშლელი გარემოებების ანალიზის ჩატარება;

მსხვერპლთა იდენტიფიკაცის ხელსეწყობა და მათი დახმარება ადგილობრივი რეფერალური მექანიზმის განვითარების გზით;

მსხვერპლთა ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების შესახებ და მართლმსაჯულება ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

ტრეფიკინგის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანოების თანამშრომლობის გაძლიერება, როგორც საქართველოში, ისე მეზობელ ქვეყნებში, მსხვერპლთა იდენტიფიკაციისა და დახმარების მიზნით.

პროექტის აქტივობები:

1. იურიდიული დახმარება და კონსულტაციები გაეწიათ ტრეფიკინგის სავარაუდო და იდენტიფიცირებულ მსხვერპლებს.

2. ჩატარდა საქართველოში ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ხელისშემშლელი გარემოებების ანალიზი, მსხვერპლთათვის მათ უფლებებთან დაკავშირებით. შემუშავდა ცნობიერების ამაღლებისა და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების სტრატეგია (აჭარის რეგიონზე ყურადღების გამახვილებით).

3. ჩატარდა მრგვალი მაგიდა სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებისთვის მიღებული შედეგების გასაცნობად.

პროექტის სახელწოდება: ,,სტრატეგიული სამართალწარმოება კავკასიაში

პროექტის ხანგრძლივობა: 2006 წლიდან 2010 წლამდე

დონორი: ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჰელსინკის კომიტეტი

პარტნიორი ორგანიზაციები: ,,ინტერაითსი”(დიდი ბრიტანეთი), ბარა(სომხეთი), სამართლებრივი განათლების საზოგადოება(აზერბაიჯანი). პროექტი რეგიონალურია და ერთდრულად მიმდინარეობდა საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში.

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის გაუმჯობესება ეროვნული მექანიზმების დახვეწისა და საეთაშორისო სტანდარტების დანერგვის გზით საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში, განსაკუთრებულ მიზანს კი წარმოადგენდა ამ ქვეყნებში სტრატეგიული სამართალწარმოების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

პროექტის სამიზნე ჯგუფები იყვნენ: ადამიანის უფლებათა დამცველი ადგილობრივი ორგანიზაციები, რომლებიც ახორციელებენ სტრატეგიულ სამართალწარმოებას; ადამიანის უფლებათა დამცველი ადვოკატები; ხელისუფლება-პარლამენტი, სასამართლო და პროკურატურა, რომლებიც ვალდებულნი იყვნენ, მოეხდინათ ადამინის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის მიზნების განსახორციელებლად, მასში გათვალისწინებული იყო მთელი რიგი ღონისძიებანი: სპეციალური სატრეინინგო პროგრამები პრაქტიკოსი ადვოკატებისათვის სამ სახელმწიფოში, საკონსულტაციო ტრეინინგი, და სტაჟირება; ადგილობრივი პარტნიორი ორგანიზაციების გაძლიერება, რათა კოორდინაცია გაეწიათ სტრატეგიული სამართალწარმოებისთვის მათ სახელმწიფოებში; კვალიფიციური ადვოკატების ქსელის ჩამოყალიბება და გაძლიერება სტრატეგიული სამართალწარმოების კუთხით; ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო და ეროვნულისტანდარტების მიხედვით, სამართალდამცავი ორგანოებისა და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღები პირების ცნობიერების ამაღლება და მათი ჩართვა სტრატეგიულ სამართალწარმოებაში.

2010 წლის ბოლოსათვის, პროექტის შედეგად, მივიღეთ სტრატეგიულ სამართალწარმოებაში მომზადებული სამივე ქვეყანაში 50-ზე მეტი ადვოკატი, კვალიფიციურ ადვოკატთა ქსელი, ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი შიდა კანონმდებლობა და სახელმწიფო სტრუქტურების უშუალო მონაწილეობა სტრატეგიულ სამართალწარმოებაში.

პროექტის სახელწოდება: პროკურატურის რეფორმის მხარდამჭერი პროექტი

პროექტის ხანგრძლივობა: 2006 წლის მაისიდან

დონორი: ევროკავშირი

პროექტის პარტნიორი: ,,ბრიტანეთის საბჭო” და ,,ალტაირ ასესორის”

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

პროექტი შედგება სამი კომპონენტისაგან: მართვისა და კომუნიკაციების სისტემების განვითარება; ადამიანური რესურსების განვითარება; სტრუქტურული და ინსტიტუციონალური რეფორმა.

პროექტის ძირითადი ამოცანა იყო მენეჯმენტის სფეროს ხელშეწყობით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ინსტიტუციონალური მართვის გაუმჯობესების გზით, არსებითი წვლილის შეტანა პროკურატურის სისტემის რეფორმირების პროცესში: ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური მენეჯმენტის ხარისხის ზრდა-განვითარება; არსებული ტრეინინგ ცენტრის გაფართოება; მენეჯმენტის გაძლიერების გზით, ორგანიზაციული უნარის გაუმჯობესება.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბდა ტექნიკური და საორგანიზაციო კომიტეტები, რომელთა საქმიანობაც უშუალოდ დაკავშირებული იყო პროექტის იმპლემენტაციასთან.

პროექტის ფარგლებში განახორციელა შემდეგი აქტივობები: ტრეინინგის მოდულების განვითარებაში მონაწილეობა და ტრეინინგის ფასილიტატორობა. კერძოდ, სრულყოფილი გამოძიების წარმოება და სტანდარტების დანერგვა, მოწმეებთან მოპყრობა, მტკიცებულებათა მოპოვებისა და აღმოჩენის წესები.

პროექტი მოიცავდა თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებს.

 

 

პროექტის სახელწოდება: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პატიმართა უფლებებსა და პენიტენციალურ სისტემაზე

პროექტის ხანგრძლივობა: 2005 წლის ივნისი-აგვისტო

დონორი:  ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP Georgia)

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პატიმართა უფლებების შესახებ.

პროექტი მოკლევადიანი იყო და მიზნად ისახავდა მთელ რიგ საგანმანათლებლო სახის ღონისძიებებს, რომელთა საშუალებითაც, მნიშვნელოვნად, უნდა ამღლებულიყო როგორც საზოგადოების, ასევე უშუალოდ პატიმრებისა და ციხის ადმინისტრაციის ცოდნის დონე პატიმართა უფლებებსა და მოვალეობებზე, ზოგადად პენიტენციალურ სისტემაზე.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის ფარგლებში გამოიცა ბიულეტენი, რომელშიც განმარტებული იყო პატიმართა უფლებანი და ჩამოყალიბებული იყო პატმართა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ძირითადი ხელისშემშლელი პირობები. ბიულეტენი ფართოდ გავრცელდა საზოგდოებაში, იგი ხელმისაწვდომი იყო ნებისმიერი მსურველისათვის.

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: გამოიცა საინფორმაციო ფურცელი ერთად დავიცვათ პატიმართა უფლებები”; მომზადდა სატელევიზიო ვიდეო-კლიპი პატიმართა უფლებების შესახებ და დოკუმენტური ფილმი დაბრუნება”, რომელიც მიეძღვნა პატიმრების საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პრობლემას, ტელეკომპანია ,,იმედთან თანამშრომლობით, მომზადდა სპეციალური 52 წუთიანი სატელევიზიო თოქ-შოუ ,,პატიმართა უფლებები და პენიტენციალური სისტემის რეფორმა”; რეგიონალური და ცენტრალური ტელევიზიითა და რადიოთი გადაიცა სხვადასხვა პროგრამები პატიმართა უფლებებზე”. პროექტის ფარგლებში გაიმართა ორი მრგვალი მაგიდა. პირველი მრგვალი მაგიდა ციხე-პატიმარი-საზოგადოება გაიმართა რუსთავის მე-6 საპყრობილის ტერიტორიაზე. შეხვედრაზე მოწვეული იყვნენ ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების, იუსტიციის სამინისტროს, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ასევე რუსთავის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა. მათთან პრობლემებზე და აქტუალურ საკითხებზე ისაუბრეს დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და ექსპერტებმა.

მეორე მრგვალი მაგიდა გაიმართა იუსტიციის სამინისტროში და მიეძღვნა ზოგადად პენიტენციალური სისტემის რეფორმირების პროცესს. მრგვალ მაგიდაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს იუსტიციის მინისტრმა, მინისტრის მოადგილემ, გაეროსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებმა, სასჯელაღსრულების დაწესებულებების ხელმძღვანელებმა, სხვადასხვა ექსპერტებმა და არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა.

პროექტის მიმდინარეობისას, აქტიურად გამოიკვეთა საზოგადოების ინტერესი პროექტისადმი. ამაზე მეტყველებდა მოსახლეობის მხრიდან უამრავი სატელეფონო ზარი და წერილი. დონორმა ორგანიზაციებმა პროექტი წარმატებულად მიიჩნიეს და მაღალი შეფასება მისცეს, რაც შესაბამისად ასახულია დონორი ორგანიზაციების ანგარიშებში.

პროექტის სახელწოდება: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პატიმართა უფლებებსა და პენიტენციალურ სისტემაზე

პროექტის ხანგრძლივობა: 2005 წლის ივნისი-აგვისტო

დონორი:  ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP Georgia)

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პატიმართა უფლებების შესახებ.

პროექტი მოკლევადიანი იყო და მიზნად ისახავდა მთელ რიგ საგანმანათლებლო სახის ღონისძიებებს, რომელთა საშუალებითაც, მნიშვნელოვნად, უნდა ამღლებულიყო როგორც საზოგადოების, ასევე უშუალოდ პატიმრებისა და ციხის ადმინისტრაციის ცოდნის დონე პატიმართა უფლებებსა და მოვალეობებზე, ზოგადად პენიტენციალურ სისტემაზე.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის ფარგლებში გამოიცა ბიულეტენი, რომელშიც განმარტებული იყო პატიმართა უფლებანი და ჩამოყალიბებული იყო პატმართა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ძირითადი ხელისშემშლელი პირობები. ბიულეტენი ფართოდ გავრცელდა საზოგდოებაში, იგი ხელმისაწვდომი იყო ნებისმიერი მსურველისათვის.

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: გამოიცა საინფორმაციო ფურცელი ერთად დავიცვათ პატიმართა უფლებები”; მომზადდა სატელევიზიო ვიდეო-კლიპი პატიმართა უფლებების შესახებ და დოკუმენტური ფილმი დაბრუნება”, რომელიც მიეძღვნა პატიმრების საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პრობლემას, ტელეკომპანია ,,იმედთან თანამშრომლობით, მომზადდა სპეციალური 52 წუთიანი სატელევიზიო თოქ-შოუ ,,პატიმართა უფლებები და პენიტენციალური სისტემის რეფორმა”; რეგიონალური და ცენტრალური ტელევიზიითა და რადიოთი გადაიცა სხვადასხვა პროგრამები პატიმართა უფლებებზე”. პროექტის ფარგლებში გაიმართა ორი მრგვალი მაგიდა. პირველი მრგვალი მაგიდა ციხე-პატიმარი-საზოგადოება გაიმართა რუსთავის მე-6 საპყრობილის ტერიტორიაზე. შეხვედრაზე მოწვეული იყვნენ ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების, იუსტიციის სამინისტროს, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ასევე რუსთავის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა. მათთან პრობლემებზე და აქტუალურ საკითხებზე ისაუბრეს დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და ექსპერტებმა.

მეორე მრგვალი მაგიდა გაიმართა იუსტიციის სამინისტროში და მიეძღვნა ზოგადად პენიტენციალური სისტემის რეფორმირების პროცესს. მრგვალ მაგიდაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს იუსტიციის მინისტრმა, მინისტრის მოადგილემ, გაეროსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებმა, სასჯელაღსრულების დაწესებულებების ხელმძღვანელებმა, სხვადასხვა ექსპერტებმა და არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა.

პროექტის მიმდინარეობისას, აქტიურად გამოიკვეთა საზოგადოების ინტერესი პროექტისადმი. ამაზე მეტყველებდა მოსახლეობის მხრიდან უამრავი სატელეფონო ზარი და წერილი. დონორმა ორგანიზაციებმა პროექტი წარმატებულად მიიჩნიეს და მაღალი შეფასება მისცეს, რაც შესაბამისად ასახულია დონორი ორგანიზაციების ანგარიშებში.