დასრულებული პროექტები

პროექტის სახელწოდება: საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფა”.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2010 წლის 01 ოქტომბერიდან, 2011წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის“ (National Endowment for Democracy)

პროექტის მიზანები და ამოცანები: საქართველოს კანონმდებლობის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანა და საკონსტიტუციო სასამართლოს, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმის შესახებ, ცნობიერების ამაღლება.

პროექტის სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენდნენ: არასამთავრობო ორგანიზაციები; იურისტები; საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის თანამშრომლები; საქართველოს პარლამენტი.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა: ტრეინინგები იურისტებისთვის; 4 სამუშაო შეხვედრა . მრგვალი მაგიდის გამართვა; საკონსტიტუციო სარჩელების მომზადება; 4 ამიკუს-კოურეის მომზადება სასამართლოს მეგობრის რანგში; იურიდიული კონსულტაციების გაწევა სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის და ..

პროექტშიპარტნიორადჩართულიადატრეინინგზეექსპერტადმოწვეულიიყოორგანიზაცია ინტერაითს“-ის (დიდიბრიტანეთი) ექსპერტი.

პროექტის სახელწოდება: იურიდიული კლინიკა

პროექტის ხანგრძლივობა:  2008 წლის სექტემბრიდან 2009 წლის მარტამდე

დონორი: კავკასიის სამართლის სკოლა

ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42- მუხლი და კავკასიის სამართლის სკოლა 2008 წლიდან თანამშრომლობენ. კერძოდ, გაფორმდა მემორანდუმი და შემუშავდა სწავლების ინოვაციური პროგრამა. ეს იყო პირველი და ექსკლუზიური შეთანხმება არასამთავრობო ორგანიზაციასა და უმაღლეს სასწავლებელს შორის. სამართლის სკოლის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულები პრაქტიკულ საადვოკატო კურსს გადიოდნენ კონსტიტუციის 42- მუხლის პრაქტიკოსი ადვოკატების ხელმძღვანელობით.

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

სასწავლო პროგრამის ინოვაციურობა მის ფორმაში გამოიხატებოდა – სწავლება მიმდინარეობდა როგორც ონლაინ რეჟიმში, ასევე უშუალოდ “კონსტიტუციის 42-ე მუხლის” ბაზაზე, ორგანიზაციის მრავალწლიანი გამოცდილებისა და რესურსის გამოყენებით.

სასწავლო პროგრამა ითვალისწინებდა სტუდენტების ინტენსიურ ჩართვას კანონპროექტებისა და კანონმდებლობის ანალიზისა და მოქალაქეთა სამართლებრივი დახმარების პროცესში, რაც გულისხმობდა მოსახლეობისათვის უფასო იურიდიული კონსულტაციების გაწევას.

პროექტის აქტივობები:

სწავლების პროგრამის შემუშავების დროს, მაქსიმალურად იყო გათვალისწინებული სტუდენტთა ინტერესები. სწავლების სრული კურსი 7 თვიან პერიოდს მოიცავს და რამდენიმე ეტეპად იყოფოდა. სწავლების პირველი 3 თვე წარიმართა ონლაინ რეჟიმში, რამაც სტუდენტებს საშუალება მისცა, სწავლისაგან მოუწყვეტლად მიეღოთ გარკვეული პრაქტიკული გამოცდილება ჰიპოთეტურ საქმეებზე მუშაობის გზით. სტუდენტებს გადაეგზავნებათ 5 საქმე და მიიღეს პრაქტიკული დავალებები, რაც გულისხმობდა საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე საკანონმდებლო აქტების მოძიებას, საქმის ანალიზს, აუცილებელი პროცესუალური დოკუმენტების მომზადებას. სწავლების მეორე ეტაპი 3 თვიანი სწავლების ინტენსიური პრაქტიკული კურსის მოიცავდა ბაკალავრიატის სტუდენტების ინტენსიურ საადვოკატო პრაქტიკას ”კონსტიტუციის 42-ე მუხლი”-ს ადვოკატების უშუალო ხელმძღვანელობით. ამ დროს, სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცათ ჩაერთულიყვნენ მათ მიერ შერჩეულ კონკრეტულ საქმეებში და მონაწილეობა მიეღოთ ყველა იმ პროცესუალური ქმედების განხორციელებაში, რომელიც აუცილებელი იყო კონკრეტული საქმის წარმოებისათვის სასამართლო თუ სხვა ადმინისტრაციულ ინსტანციებში.

სტატიები განთავსდა ორგანიზაციის საიტზე და დაიბეჭდება ყოველკვარტალურ გამოცემა ”42- მუხლში”. კლინიკის პროგრამის დამთავრების შემდეგ, სტუდენტებმა მოამზადეს პრეზენტაცია მათ მიერ წარმოებულ საქმეზე. წარმატებულ სტუდენტებს გადაეცათ სერთიფიკატები.

პროექტის სახელწოდება: დევნილი მოსახლეობის სამართლებრივი დახმარება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ფონდ ღია საზოგადოებასაქართველოს

პროექტის ხანგრძლივობა: 2008-2009 წლები

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF)

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

აგვისტოს მოვლენების შედეგად, დაზარალებულ პირთა სამართლებრივი

დახმარება.

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შედეგად, დაზარალებულ პირთათვის კვალიფიციური სამართლებრივი დახმარების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

დევნილთა საქმეების დარღვევის ფაქტებზე მტკიცებულებათა შეგროვება, ევროპულ სასამართლოში გასაგზავნი საჩივრის მომზადება და შეტანა სასამართლოში;

მტკიცებულებათა ანალიზის საფუძველზე ანგარიშის მომზადება, რომელიც გახდა დევნილთა საქმეებზე მომუშავე 5 სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიციის მიერ მომზადებული საერთო ანგარიშის შემადგენელი ნაწილი.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის ფარგლებში, ორგანიზაციის ადვოკატებმა განახორციელეს ვიზიტები თბილისსა და გორში, ასევე გორის რაიონის სოფლებში, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის გამოსაკითხად. ჩამოართვეს ახსნა-განმარტებები, გაუწიეს კონსულტაციები, მოიპოვეს მათ ხელთ არსებული ყველა მტკიცებულება, დაუწერეს განცხადებები სხვა აუცილებელი მტკიცებულებების მოსაპოვებლად.

ზემოაღნიშნული ვიზიტებისა და რამდენიმე თვის მანძილზე დაზარალებულთა გამოკითხვის შედეგად, პროექტის ფარგლებში, შეირჩა 30 საქმე, რომელიც გაიგზავნა ევროპის სასამართლოში. აღნიშნული 30 საქმიდან, ნაწილი წარმოადგენს ინდივიდუალურ, ხოლო ნაწილი, – კოლექტიური ფორმის განაცხადს.

ეს საქმეები შეეხებოდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციითა და მისი დამატებითი ოქმებით გარანტირებული ფუნდამენტური შემდეგი უფლებების დარღვევას:

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-2 მუხლით გარანტირებული სიცოცხლის უფლება;

ევროკონვენციის მე-3 მუხლით აკრძალული წამება, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობა;

ევროკონვენციის მე-4 მუხლით აკრძალული მონური შრომა;

ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლით გარანტირებული თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება;

ევროკონვენციის მე-8 მუხლით დაცული პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემა;

ევროკონვენციის მე-13 მუხლით გარანტირებული სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალებების უფლება;

ევროკონვენციის მე-14 მუხლით გარანტირებული დისკრიმინაციის აკრძალვა;

ევროპული კონვენციის 1-ლი დამატებითი ოქმის 1-ლი მუხლით გარანტირებული საკუთრების უფლება;

ევროკონვენციის მე-4 დამატებითი ოქმის მე-2 მუხლით გარანტირებული თავისუფალი მიმოსვლის უფლება.

პროექტის სახელწოდება: მოწყვლადი და მარგინალური ჯგუფების წარმომადგენელთა სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში

პროექტის ხანგრძლივობა: 2008 წლის იანვარიდან  დეკემბრის ჩათვილთ

დონორი: საქართველოში ეუთო- მისია

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

პროექტი მიზნად ისახავდა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფ,მძიმედ დაავადებულ(სიმსივნე, ტუბერკულოზი, შიდსი, ციროზი, “ ჰეპატიტი და სხვ.) პატიმართა მიმართ უფლებების დარღვევის ფაქტების შემცირებას; ამ კატეგორიის პატიმართათვის, სამართლებრივი დახმარების ხელმისაწვდომობის გაზრდას. პროექტი ითვალისწინებდა დაავადებულ მსჯავრდებულთა მიმართ სასჯელის მოუხდელი ნაწილის გადავადების ან სასჯელისგან სრულად გათავისუფლების მიზნით, შესაბამისი იურიდიული პროცედურების განხორციელებასა და წარმომადგენლობას სასამართლოში.

პროექტის აქტივობები:

პროექტი მოიცავდა თბილისის, რუსთავისა და ქსნის სასჯელაღსრულების დაწესებულებებს, ასევე პატიმართა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებას, სადაც ათეულობით პატიმარს გაეწია კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება.

პროექტის სახელწოდება: ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ციხის რეფორმის ადვოკატირება

პროექტის ხანგრძლივობა: 2006 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვით

დონორი: საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში (G-PAC)

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

პროექტის საერთო მიზანი იყო სამართლიანი და ეფექტიანი სისხლის სამართლის სისტემის შექმნის ხელშეწყობა. რაც თავისთავად დაეხმარებოდა პატიმრების რეაბილიტაციას, მოამზადებდა მათ გათავისუფლებისთვის, და მისცემდა მათ საშუალებას, ეცხოვრათ პროდუქტიული ცხოვრებით.

პროექტის კონკრეტულ მიზანს წარმოადგენდა პატიმრის უფლებების დაცვა, ქართულ ციხეებსა და თავისუფლების აღკვეთის სხვა ადგილებში, რათა პატიმრების მდგომარეობა ყოფილიყო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შეესაბამისი.
 

პროექტის აქტივობები:

პროექტის მიმდინარეობისას კონსტიტუციის 42-ე მუხლმა შექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც შეიმუშავა პატიმრობის კოდექსში შესატანი ცვლილებების  რეკომენდაციები. პროექტის ფარგლებში მომზადდა ვიდეო რგოლი (PSA), რომელშიც საუბარი იყო პატიმრობის კოდექსში არსებულ ძირითად ხარვეზებზე. PSA- მომზადების მიზანი იყო პარლამენტის დეპუტატების და კანონშემოქმედებაში ჩართული სხვა თანამდებობის პირების წახალისება, რათა შემგომში მათ გაეტარებინათ აუცილებელი რეფორმები სასჯელაღსრულების სისტემაში.
ამ მიზნის მისაღწევად, კონსტიტუციის 42- მუხლმა გამოიყენეა თავისი გამოცდილება პატიმართა უფლებების დასაცავად  ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.