დასრულებული პროექტები

პროექტის სახელწოდება: შშმ პირთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში

პროექტის ხანგრძლივობა: 2014 წლის 1 თებერვლიდან 2016 წლის 1 თებერვლამდე

დონორი: ევროკავშირი

პარტნიორი ორგანიზაციები: “ხელმისაწვდმი გარემო ყველასთვის” და “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის”

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

ძირითადი მიზანს წარმოადგენდა ინფორმაციის შეგროვება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრებაზე, მათი რეალობა, გამოწვევები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობა. პროექტის კვლევის ინსტრუმენტები მოიცავდა პირდაპირ და მონაწილეობით დაკვირვებას, სიღრმისეულ ინტერვიუებს, ფოკუს ჯგუფებში განხილვებს.

პროექტის აქტივობები:

ადგილობრივ სასამართლოების არასწორი პრაქტიკის შეცვლა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცენდენტული სამართლის გამოყენების ხელშეწყობის, მნიშვნელოვან საქმეებზე ამიკუს კურიეების დაწერისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოში საჩივრების მომზადების გზით.

პროექტის მიმდინარეობისას გაკეთდა ანალიზი, ანგარიშგება და შეჯამდება საკონსულტაციო პროექტის შედეგების. გაკეთდება საერთო დასკვნები, შეფასებები, ანგარიშები, რომლებიც წარედგინათ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს და ჩატარდა მრგვალი მაგიდები. ამ შედეგებიდან გამომდინარე, განხორციელდა გეგმები.

პროექტის სახელწოდება: “მცირე და საშუალო ბიზნესების მფლობელთა სასამართლოსადმი ნდობის ამაღლება”.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2013 წლის 2 იანვრიდან 2014 წლის 31 ივლისის ჩათვით

დონორი: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

ადვოკატირების კამპანიების წარმოება, გადამხდელთა უფლებების დაცვის მექანიზმების გაუმჯობესება; გადამხდელთა ინტერესების დაცვა შესაბამის ორგანოებში; მცირე და საშუალო ბიზნესების მფლობელთა ნდობის ხარისხის ამაღლება საქართველოს მართმსაჯულების სისტემის მიმართ; მცირე და საშუალო ბიზნესის მფლობელთა პრობლემების შესახებ რეკომენდაციების გაზიარება.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის ფარგლებში გაწეული იურიდიული დახმარების შედეგად გამოიკვეთა რამოდენიმე საქმე, რომელშიც პროექტში დასაქმებული ადვოკატების დახმარებით მეწარმეებმა მნიშვნელოვან შედეგს მიაღწიეს. პროექტის მიმდინარეობისას წარმოებაში იქნა მიღებული 24 საქმე,  ხოლო წარმატებით დასრულდა 14 საქმე.

   

 

 

პროექტის სახელწოდება: სტრატეგიული სამართალწარმოება ჯანმრთელობის უფლების დასაცავად

პროექტის ხანგრძლივობა: 2012 წლის აგვისტოდან 2013 წლის 31 ივლისის ჩათვით

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF)

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობის ჯანმრთელობის უფლების დაცვის გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების მეშვეობით.

პროექტის აქტივობები:

ადამიანის უფლებების დაცვა სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით ჯანმრთელობის უფლების დაცვის სხვადასხვა საკითხებზე; ჩატარდა სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ჯანმრთელობის უფლების დაცვის საშუალებებზე; მომზადდა გამოცემა სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის უფლების დაცვის შესახებ. დაინერგა ადვოკატებთან მჭიდრო თანამშორომლობა მოსახლეობის ჯანმრთელობის უფლების დაცისთვის.

 

პროექტის სახელწოდება: ქალთა უფლებების სამაგიდო წიგნის შექმნა, გავრცელება და შედეგების შეფასება

პროექტის ხანგრძლივობა: 2010 წლის ივნისიდან ნოემბრის ჩათვილთ

დონორი: გერმანიის ტექნიკური საზოგადეობა”(GTZ)

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

ქალთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა დაქალების ინფორმირებულობის დონის ამაღლება

პროექტის აქტივობები:

ქალთა უფლებებზე სამაგიდო წიგნის- გზამკვლევის შექმნა(თანდართული დისკით); გზამკვლევის გავრცელება ქალებში; შემუშავებული წიგნის აქტუალურობის შეფასება.

პროექტის სახელწოდება: ადამიანის უფლებების დაცვა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: წარმატებული მიდგომები და სიძნელეები

პროექტის ხანგრძლივობა: 2010 წლის მაისიდან 2011 წლის აპრილის ჩათვილთ

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF)

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: სასომხეთში, აზერბაიჯანში, მოლდოვასა და საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებს შორის ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარება;

სტრატეგიული სამართალწარმოების ანალიზის საფუძველზე ანგარიშის მომზადება, რომელიც გახდება პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ მომზადებული საერთო ანგარიშის შემადგენელი ნაწილი.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო საერთაშორისო კონფერენციების ჩატარება, რომლის თემატიკას წარმოადგენდა: ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ადამიანის უფლებათა არსებული სიტუაციის მიმოხილვა: პრობლემები და მიღწევები, სტრატეგიული სამართალწარმოების როლი და მნიშვნელობა.

პროექტის ხანგრძლივობა: პროექტი მიმდინარეობდა