დასრულებული პროექტები

პროექტის სახელწოდება: „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესების ხელშეწყობა“

პროექტის ხანგრძლივობა: 2018 წლის 1 ოქტომბერიდან 2018 წლის 31 ნოემბერის ჩათვით

დონორი: ფრიდრიჰ ებერტ შტიფტუნგ საქართველო.

პროექტის მიზანი და ამოცანები: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების შესაძლებლობების ხელშეწყობა კვლევისა და ადვოკატირების გზით.

1. გამოვლინდა გამოწვევები, რომლებიც ხელს უშლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმებას კერძო და საჯარო სექტორში;

2. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა საჯარო და კერძო სექტორში შრომის ბაზრის გახსნის მიზნით.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის გუნდმა ჩაატარა საქართველოს კანონმდებლობისა და სხვა ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის კვლევა, თუ როგორ გაიზარდა მოტივაცია კერძო კომპანიებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმებისთვის კუთხით.

პროექტის გუნდის მიერ ჩატარებული სამაგიდო კვლევისა და კვლევის საფუძველზე შემუშავდა შესაბამისი რეკომენდაციები, რომელიც მოიცავს საკანონმდებლო ინიციატივებს ან / და შემოთავაზებულ წინადადებებს არსებული სახელმწიფო დასაქმების პროგრამების განვითარებისთვის;

პროექტის გუნდმა შეისწავლა არის თუ არა სხვადასხვა სამუშაო ბაზრის პლატფორმები ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებისთვის, განსაკუთრებით მათთვის. შესწავლის შემდეგ მომზადდება შესაბამისი რეკომენდაციები.

 

პროექტის სახელწოდება: არჩევნები - თანაბარი უფლებები ყველა ამომრჩეველს

პროექტის ხანგრძლივობა: 2018 წლის 1 აპრილიდან 2018 წლის 1 ნომბრამდე

დონორი: სამოალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

პროექტის   მიზანს წარმოადგენდა  შშმ  პირთა, განსაკუთრებით ახალგაზრდების აქტიურობის გაზრდა საარჩევნო პროცესში; მათი საარჩევნო უფლების რეალიზებისათვის თანასწორი და ხელსაყრელი გარემოს შექმნის ხელშეწყობა. 1. ფსიქო-სოციალური  საჭიროების, ინტელექტუალური შეზღუდვისა და ფსიქიკური პრობლემების მქონე  პირთა, მათი  ოჯახის წევრების, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენელთა ცნობიერების გაზრდა მსგავსი საჭიროების მქონე პირთა საარჩევნო უფლების შესახებ; 2. შშმ პირების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლება სამოქალაქო აქტივობის, აქტიური მოქალაქის როლის, არჩევნებში მონაწილეობის, ხმის მიცემის პროცედურების და საარჩევნო პროცესებში მათი ჩართულობის მნიშვნელობაზე; 3. საარჩევნო პროცესებში მონაწილეობისთვის ფსიქო-სოციალური საჭიროების, ინტელექტუალური შეზღუდვის, ფსიქიკური პრობლემების მქონე ახალგაზრდების გააქტიურება; 4.საარჩევნო პროცესში მოწყვლადი ჯგუფისთის თანაბარი შესაძლებლობების შექმნის ხელშეწყობა.

 

პროექტის აქტივობები:

პროექტის მიმდინარეობისას ჩატრდა ტრენინგები საქართველოს 4 რეგიონში: თელავი, რუსთავი, გორი და თბილისი. ტრენინგები ჩაუტარდათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს,  მათი მშობლებსა და მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს.

პროექტის შედეგად გაიზარდა არჩევნებში შშმ პირების მონაწილეობის შესახებ ინფორმირებულობა. ამასთანავე მუნიციპალიტეტის თანამრომელებმა ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს არჩევნებში ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე ადამიანების უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ. ტრენინგების პარალელურად მომზადდა საინფორმაციო ბროშურები: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებები და ინტელექტუალური შეზღუდვის, ფსიქიკური პრობლემების, ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე ადამიანები და არჩევნები, რომელიც გადაეცეთ დაინეტერსებულ პირებს.

 

 

პროექტის ბოლოს მომზადდა სოციალური ვიდეო რგოლი „ისარგებლე შენი უფლებით! გახადე შენი ხმა გადამწყვეტი!“, რომელიც გავიდა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე.

 

 

 

პროექტის სახელწოდება: „ევროკავშირსაქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებისა და ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების მიერ“

პროექტის ხანგრძლივობა: 2016 წლიდან 2017 წლამდე

დონორი: საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

პარტნიორი ორგანიზაციები: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, კონსტიტუციის 42-ე მუხლი, კავშირი „საფარი“, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის.

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ევროინტეგრაციის პროცესში საქართველოს ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების გაზრდა.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის ფარგლებში მომზადდა პოლიტიკის დოკუმენტები და მონიტორინგის ერთი წლის ანგარიში „ასოცირების დღის წესრიგის პოლიტიკური ნაწილის შესრულება – პირველი წლის შესრულება“, რომელიც მოიცავდა შემდეგ ცხრა სფეროს: მართლმსაჯულება, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და ადმინისტრაციული რეფორმა, წამება და არასათანადო მოპყრობა, პროფესიული კავშირთა უფლებები და ძირითადი შრომის სტანდარტები, თანასწორობა, ბავშვთა უფლებები, საარჩევნო გარემო, მედიის თავისუფლება და ენერგოუსაფრთხოება.

სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა შეაფასეს იმ რეფორმების განხორციელების პროცესი და მიღწეული შედეგები, რომელიც დაგეგმილი იყო საქართველო-ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებისა და ასოცირების დღის წესრიგის მიხედვით; შეიმუშავეს და ქვეყნის ხელისუფლებას, ისევე როგორც ევროკავშირის ინსტიტუტებს, წარუდგინეს რეკომენდაციები. პროექტის მიმდინარეობისას მჭიდრო თანამშრომლობა მიმდინარეობდა ევროპის პარლამენტთან, ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა სამსახურთან, საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციასთან და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დიპლომატური კორპუსის წარმომადგენლებთან.

პროექტის გუნდი ასევე ჩაერთო ასოცირების დღისწესრიგის განახლებისა და ასოცირების დღისწესრიგის განხორციელების 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში.

 

პროექტის სახელწოდება: „ქალთა, განსაკუთრებით კი ეთნიკურ უმცირესობათა ჯგუფს მიკუთვნებულ ქალთა გაძლიერება და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა”

პროექტის ხანგრძლივობა: 2016 წლის 1 თებერვლიდან 2017 წლის 1 მაისამდე

დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG) პროექტის ფარგლებში“, რომელიც დაფინანსებულია აშშ-ს განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ქალთა, განსაკუთრებით, ეთნიკურ უმცირესობათა ჯგუფს მიკუთვნებულ ქალთა მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის და სამართლებრივი დაცვის მექანიზმების გაუმჯობესება და მათზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ქალთა უნარ-ჩვევების გაძლიერება და სამარლებრივი ცნობიერების ამაღლება; გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის მარეგულირებელი ჩარჩოსა და პრაქტიკის გაუმჯობესება; გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

პროექტის აქტივობები:

პროექტი განხორციელდა საქართველოში, კერძოდ, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: წალკა, თეთრიწყარო, ნინოწმინდა, ახალქალაქი და ახალციხე.

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისა და სამართლებრივი გაძლიერების ხელშესაწყობად, „კონსტიტუციის 42 მუხლმა“ პროექტის ფარგლებში განახორციელა სტრატეგიულ სამართალწარმოება. ის აქტიურად მუშაობდა არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობაზე. პროექტის ბენეფიციარებს გაეწიათ უფასო იურიდიულ დახმარება, როგორც კონსულტაციების, ასევე, წარმომადგენლობის განხორციელების გზით; მოამზადეს საკუთარ პრაქტიკის ანალიზზე დაყრდნობით ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ანალიზი; ჩაატარეს ტრენინგების სერია, რომელზეც მოიწვიეს პროექტის ბენეფიციარ ქალთა ჯგუფის წარომადგენლები. გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის მარეგულირებელი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწის მიზნით, პროექტის ფარგლებში განხორციელდა არსებული პრაქტიკისა და საკანონმდებლო და ინსტიტუციური მოწყობის ანალიზი, რის შემდეგაც შემუშავდა საკანონმდებლო წინადადებები და კონსტიტუციური სარჩელები. პროექტის საინფორმაციო მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად, პროექტის ფარგლებში მომზადდა სატელევიზიო და რადიო გადაცემათა ციკლი, ჩატარდება პრეს-კონფერენციები, ინფორმაცია გავრცელდა მედია საშუალებების მიერ, გამოიცა ბროშურები: ქალი და საკუთრება და ქალი და უფლებების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმი. ასევე მომზადდა პროექტის საბოლოო ანგარიში „ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში“ და სოციალური ვიდეო რგოლი „ქალი და კაცი თანასწორია“.

პროექტის სახელწოდება: 13-14 ივნისს თბილისში სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისათვის მობილიზებული თანხებისა და რესურსების ხარჯვის პროცესის მონიტორინგი

პროექტის ხანგრძლივობა: 2015 წლის 15 ოქტომბერიდან 2016 წლის 15 ივლისის ჩათვილთ

დონორი: ევროპის ფონდი

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

პროექტი მიზნად ისახავდა, სტიქიით დაზარალებულთა და ინფრასტრუქტურის აღდენით სამუშაოებზე მობილიზებული თანხებისა და რესურსების ხარჯვის მიზნობრიობაზე ეფექტური მონიტორინგის განხორციელებას.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის მსვლეობისას შედგა დაზარალებულებთან შეხვედრები და შემუშავდა კითხვარები, რათა ბენეფიციართა მეტი ჩარტულობა ყოფილიყო მონიტორინგის პროცესში.

განხორციელდა აქტიური საქმიანობა ქალაქ თბილისის მერიას, საკრებულოს, შესაბამის გამგეობებს, თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს, საქართველოს მთავრობას, უწყებათშორის კომისას, დონორ ორგანიზაციებსა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასთან.

პროექტის ბოლოს მომზადდა მონიტორინგის ანგარიში „2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისათვის მობილიზებული თანხებისა და რესურსების ხარჯვის პროცესის მონიტორინგის ანგარიში“.