წესდება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

„კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“

წესდება

ზოგადი დებულებები

1.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ (შემდგომში „ორგანიზაცია“), არის მოქალაქეთა ნებაყოფლობითი უფლებადაცვითი გაერთიანება.

1.2. ორგანიზაცია მოქმედებს საქართველოს კონსტიტუციის, კანონმდებლობისა და საკუთარი წესდების შესაბამისად.

1.3. „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ არის იურიდიული პირი, აქვს განცალკევებული ქონება და ბალანსი, საანგარიშსწორებო და სხვა სახის, მათ შორის სავალუტო ანგარიშები ბანკში, მრგვალი ბეჭედი, ემბლემა და ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული სხვა სიმბოლიკა.

1.4. ორგანიზაციის მისამართლია: შევჩენკოს 12, თბილისი, 0108, საქართველო. ტელეფონები: (+995 32) 2 99 88 56; (+995 32) 2 72 88 56. ფაქსი (+995 32) 2 99 88 56. ელ-ფოსტა: office@article42.ge

1.6. ორგანიზაციის დამფუძნებლები არიან:

1. ლია მუხაშავრია პ/ნ 010022002946, თბილისი, თემქა 14 მ/რ I კვარტალი ბ. 156

2. შორენა ნაზღაიძე პ/ნ 01025007543 თბილისი, ვაშლიჯვარი 3 გოძიაშვილის I შესახვევი III

3. ალექსანდრე გამყრელიძე პ/ნ 0101800081 თბილისი, კეკელიძის ქუჩა 18 ბინა 24

4. დავით არაბული პ/ნ 01024005104 თბილისი, მიროტაძის ქუჩა #14

5. ელგუჯა ყურუა პ/ნ 01001014873 მცხეთა, სოფ, ძეგვი

 

ორგანიზაციის მისია

2.1. ჩვენ ვიცავთ უფლებებსა და თავისუფლებებს, ჩვენ ხელს ვუწყობთ საზოგადოების სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებს, ჩვენი წვლილი შეგვაქვს ეროვნული კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზებაში, ჩვენ მონიტორინგს ვუწევთ სახელმწიფოს საქმიანობას.

 

ორგანიზაციის ფასეულობები:

3.1. დემოკრატიული საზოგადოება კანონის უზენაესობის პრინციპის დამკვიდრებით ყალიბდება;

3.2. ადამიანის უფლებათა პატივისცემა სამართლებრივი სახელმწიფოს დამკვიდრების გარანტია;

3.3. ნდობა კვალიფიციური საქმიანობით მოიპოვება;

3.4. მნიშვნელოვანი შედეგები გუნდური მუშაობით მიიღწევა.

4. ორგანიზაციის მიზნები:

4.1. საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლით და თავის სხვა მუხლებით, აგრეთვე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციითა და სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ადამიანის უფლებების დამკვიდრებისა და მათი განხორციელების ხელშეწყობა;

4.2. კანონის უზენაესობის პრინციპის დამკვიდრების ხელშეწყობა;

4.3. მართლმსაჯულების სისტემის განვითარებაზე ზრუნვა;

4.4. ადამიანის უფლებადამცველთათვის საქმიანობის განხორციელებაში თანადგომა;

4.5. საზოგადოების სამართლებრივი კულტურისა და მართლშეგნების ამაღლება;

4.6. პროფესიული იურიდიული განათლების ამაღლების ხელშეწყობა.

 

ორგანიზაციის ამოცანები:

5.1. სტრატეგიული სამართალწარმოება ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე;

5.2. საგანმანათლებლო საქმიანობა;

5.3. ადამიანის უფლებათა სფეროში საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა, შედარებითი ანალიზი და დანერგვა;

5.4. მოქმედი კანონმდებლობის ანალიზი და მის სრულყოფაზე ზრუნვა;

5.5. თანამშრომლობა ადამიანის უფლებადამცველ ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის, იურისტთა პროფესიულ გაერთიანებებთან;

5.6. ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე საინფორმაციო კამპანიის წარმოება;

5.7. სახელმწიფოს საქმიანობაზე მონიტორინგის განხორციელება ადამიანის უფლებათა დაცვის უზრუნველსაყოფად.

 

6.  ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები

6.1. იურიდიული დახმარება:

6.1.1. სტრატეგიული სამართალწარმოება (იმ საქმეთა წარმოება ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში, რომელიც მიმართულია კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში სისტემური პრობლემების აღმოფხვრისკენ);

6.1.2. ადამიანის უფლებათა დაცვა ადგილობრივ დონეზე და საერთაშორისო ინსტანციებში;

6.1.3. იურიდიული კონსულტაცია.

 

სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება:

6.2.1. ადამიანის უფლებათა დაცვის ადგილობრივი და საერთაშორისო მექანიზმების შესახებ სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება;

6.2.2. იურიდიული კლინიკა და სტაჟირებები (ადამიანის უფლებათა თემით დაინტერესებულ პირთათვის);

6.2.3. საჯარო ღონისძიებები (ტრენინგები, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები, კონფერენციები და ა.შ.)

6.2.4. ბროშურების, საინფორმაციო ბიულერენების და სხვა მსგავსი დოკუმენტების გამოცემა.

6.3. ეროვნული კანონმდებლობის და სახელმწიფო პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა:

6.3.1. ორგანიზაციის მიერ საქმიანობის განხორციელებისას საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება/ლობირება (საქმის წარმოება, საჯარო განცხადებები, კვლევები, ანგარიშები და სხვ.)

6.3.2. კანონპროექტებზე რეკომენდაციების მომზადება;

6.3.3. საკონსტიტუციო სამართალწარმოება;

6.3.4. თანამშრომლობა სხვა უფლებადამცველ ორგანიზაციებთან;

6.3.5. კონკრეტული საკითხების/წინადადებების ადვოკატირება;

6.3.6. „სასამართლო მეგობრის“ (amicus curiae) მოსაზრებების წარდგენა.

6.4„watchdog” - მონიტორინგი:

6.4.1. ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე რეაგირება;

6.4.2. სასამართლო პროცესების მონიტორინგი;

6.4.3. საჯარო საქმიანობის მონიტორინგი;

6.4.4. საარჩევნო კამპანიის მონიტორინგი;

6.4.5. სახელმწიფო რესურსების ხარჯვის მონიტორინგი.

6.5. სხვა საქმიანობა, რომელიც არ არის აკრძალული მოქმედი კანონმდებლობით და შეესაბამება ორგანიზაციის ძირითად მიზნებს.

 

ორგანიზაციის წევრები და მათი უფლება - მოვალეობანი

7.1. ორგანიზაციის წევრი შეიძლება გახდეს ფიზიკური პირი რომელიც:

7.1.2. აღიარებს ორგანიზაციის მიზნებსა და ამოცანებს;

7.1.3. დაინტერესებულია ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მუშაობით;

7.1.4. აქვს ორგანიზაციაში მუშაობის არანაკლებ 6 თვის გამოცდილება.

 

7.2. ორგანიზაციის წევრი არ შეიძლება იყოს ფიზიკური პირი, რომელიც:

7.2.1. არის საჯარო მოხელე ან პოლიტიკური პარტიის წევრი;

7.2.2. არ იზიარებს ორგანიზაციის მისიასა და მიზნებს.

 

წევრად მიღება

7.3.1. წევრობის კანდიდატმა, გამგეობას უნდა წარუდგინოს: (ა) განცხადება წევრად მიღების შესახებ; (ბ) ორგანიზაციის სამი წევრის რეკომენდაცია, რომელთაგან არცერთი არ უნდა იყოს გამგეობის წევრი; (გ) სამოტივაციო წერილი.

7.3.2. წევრად მიღების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს გამგეობა.

7.4. ორგანიზაციის წევრი უფლებამოსილია:

7.4.1. აირჩიოს ან/და არჩეულ იქნას ხელმძღვანელ და სხვა ორგანოებში;

7.4.2. დაესწროს გამგეობის სხდომებს და წარუდგინოს ორგანიზაციის განვითარების მისეული ხედვა და იდეები;

7.4.3. მიმართოს განცხადებით ან/და საჩივრით გამგეობას ან აღმასრულებელ დირექტორს მათ კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით;

7.4.4. მონაწილეობა მიიღოს პროგრამებში, პროექტებში, ორგანიზაციის წარმოებაში არსებულ საქმეებსა და სხვა ღონისძიებებში;

7.4.5. მიიღოს ინფორმაცია ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ და ისარგებლოს ორგანიზაციაში დაცული ინფორმაციით;

7.4.6. გაეცნოს ფინანსურ და სხვა სახის დოკუმენტაციას;

7.4.7. გავიდეს წევრობიდან.

7.5. ორგანიზაციის წევრი ვალდებულია:

7.5.1. შეასრულოს საწესდებო მოთხოვნები;

7.5.2. მონაწილეობა მიიღოს ორგანიზაციის წესდების მე-6 თავით გათვალისწინებული რომელიმე საქმიანობის განხორციელებაში;

7.5.3. დაიცვას ორგანიზაციის სახელმძღვანელო პრინციპები;

7.5.4. შეასრულოს გამგეობის გადაწყვეტილებები და აღმასრულებელი დირექტორის მითითებები;

7.5.5. არ გაავრცელოს და არ გადასცეს მესამე პირებს ორგანიზაციის მიერ კონფიდენციალურად მიჩნეული ინფორმაცია;

7.5.6. გაუფრთხილდეს ორგანიზაციის საქმიან რეპუტაციას და ქონებას;

7.5.7. გადაიხადოს საწევრო გადასახადი თვეში 5 (ხუთი) ლარის ოდენობით;

7.5.8. წევრის მიერ მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხი განისაზღვრება ამ წესდების, ორგანიზაციული სახელმძღვანელოს და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.6. ორგანიზაციის წევრობის შეწყვეტა ხდება:

7.6.1.პირადი განცხადების საფუძველზე;

7.6.2. ორგანიზაციის წესდების, ორგანიზაციული სახელმძღვანელოს უხეში დარღვევის შემთხვევაში;

7.6.3. თუკი წევრის მიმართ დადგა 7.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირობები;

7.6.4. თუ წევრი აღარ ასრულებს 7.5. პუნქტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს ბოლო ორი წლის განმავლობაში და არასაპატიო მიზეზით არ ესწრება ბოლო ორ საერთო კრებას;

7.6.5. საწევრო გადასახადის 6 თვის დავალიანების არსებობის შემთხვევაში.

7.6.6. გადაწყვეტილებას წევრობის შეწყვეტის შესახებ იღებს ორგანიზაციის საერთო კრება.

7.7. ორგანიზაციის წევრობის შეჩერება

7.7.1 გამგეობას შეუძლია შეუჩეროს პირს წევრობა 7.6. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში.

7.7.2. წევრობის შეჩერების შემთხვევაში, წევრს უფლება აქვს, დაესწროს წევრთა საერთო კრებას, მაგრამ მას უჩერდება წესდებით განსაზღვრული ორგანიზაციის წევრის უფლება - მოვალეობები.

 

ორგანიზაციის მმართველობა

8.1. წევრთა საერთო კრება

8.1.1. ორგანიზაციის მართვის უმაღლესი ორგანოა წევრთა საერთო კრება.

8.1.2. საერთო კრების მუშაობაში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს ორგანიზაციის ყველა წევრს, გარდა იმ პირებისა, რომლებსაც შეჩერებული აქვთ წევრობა. წევრობაშეჩერებულ პირებს უფლება აქვთ დაესწრონ საერთო კრებას.

8.1.3. საერთო კრება ტარდება წელიწადში ერთხელ, ბოლო საერთო კრებიდან არაუგვიანეს ერთი წლის გასვლისა. გამგეობა ვალდებულია, კრების ჩატარების თარიღისა და დღის წესრიგის შესახებ აცნობოს ორგანიზაციის წევრებს კრებამდე არანაკლებ 2 კვირით ადრე.

8.1.4. რიგგარეშე საერთო კრება მოიწვევა:

8.1.4.1. გამგეობის გადაწყვეტილებით:

8.1.4.2. ორგანიზაციის არანაკლებ 5 (ხუთი) წევრის მოთხოვნით.

8.1.5. საერთო კრება უფლებამოსილია, თუ მასში მონაწილეობს ორგანიზაციის წევრთა საერთო რაოდენობის ნახევარზე მეტი.

8.1.6. ქვორუმის არარსებობის გამო, კრების განმეორებით მოწვევის შემთხვევაში, კრება უფლებამოსილია, თუ მასში მონაწილეობს ორგანიზაციის წევრთა საერთო რაოდენობის 1/3/-ზე მეტი.

8.1.7. საერთო კრების განსაკუთრებულ კომპეტენციას განეკუთვნება:

8.1.7.1. წესდების მიღება და მასში ცვლილებების შეტანა;

8.1.7.2. ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა;

8.1.7.3. ორგანიზაციის გამგეობის წევრთა არჩევა:

8.1.7.4. გამგეობის ანგარიშის დამტკიცება;

8.1.7.5. ფულადი სახსრებისა და მატერიალური რესურსების გამოყენების შემოწმების

მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში, სარეზერვო კომისიის შექმნა, რომლის უფლებამოსილებასაც განსაზღვრავს საერთო კრება;

8.1.7.6. ორგანიზაციის წევრობის შეწყვეტის საჯითხის განხილვა 7.6. პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

8.1.7.7. საწევრო გადასახადის ოდენობის განსაზღვრა.

8.1.8. საერთო კრების მიერ გადაწყვეტილებები მიიღება ფარული კენჭისყრით, დამსწრეთა ხმების უბრალო უმრავლესობით, გარდა საწესდებო ცვლილებებისა, რომლის შესახებაც გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრეთა ხმების 2/3-ით.

8.2. გამგეობა

8.2.1. საერთო კრებებს შორის პერიოდში, ორგანიზაციის საქმიანობას წარმართავს გამგეობა, რომელსაც ხელმძღვანელობს თავმჯდომარე.

8.2.2. გამგეობის სხდომები მოიწვევა თავმჯდომარის მიერ ან გამგეობის წევრის მოთხოვნით, არანაკლებ თვეში ერთხელ.

8.2.3. გამგეობა უფლებამოსილია, თუ სხდომას ესწრება წევრთა წევრთა ნახევარზე მეტი. გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უმრავლესობით. ხმების გაყოფის შემთხვევაში, გადამწყვეტი ხმა აქვს თავმჯდომარეს.

8.3. გამგეობის ფუნქციები:

8.3.1. ორგანიზაციის განვითარებისს სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და დამტკიცება, ასევე ორგანიზაციის ხედვასა და მისიაში შესაძლო ცვლილებების დასამტკიცებლად წარდგენა საერთო კრებაზე;

8.3.2. ორგანიზაციის საქმიანობის კონკრეტული მიმართულებების, განსახორციელებელი პროექტების იდეების შემუშავება და აღმასრულებელი დირექტორებისთვის წარდგენა არანაკლებ სამ თვეში ერთხელ;

8.3.3. აღმასრულებელი დირექტორის მიერ წარდგენილი საპროექტო წინადადებების განხილვა და დამტკიცება;

8.3.4. საერთო კრების დანიშვნა და ორგანიზება;

8.3.5. აღმასრულებელი დირექტორის კონკურსის წესით დანიშვნა და თანამდებობიდან გათავისუფლება;

8.3.6. აღმასრულებელი დირექტორის ანგარიშების მოსმენა და დამტკიცება;

8.3.7. აღმასრულებელი დირექტორის წარდგინების საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება ორგანიზაციის იმ ფინანსების განკარგვის შესახებ, რომელიც კონკრეტული ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მიღებულია სხვა წყაროდან.

8.3.8.  ამტკიცებს წლიურ ოპერაციულ (სამოქმედო) გაგმას და წლიურ ფინანსურ ბიუჯეტს;

8.3.9. ამტკიცებს ფინანსურ პროცედურებს;

8.3.10. ირჩევს აუდიტორიულ კომპანიას;

8.3.11. ორგანიზაციის სტრუქტურული ერთეულების შექმნა და დამტკიცება;

8.3.12. მრჩეველთა საბჭოს შექმნა, დაკომპლექტება და საქმიანობის წესის განსაზღვრა.

8.3.13. შინაგანაწესისა და ეთიკის წესების შემუშავება და დამტკიცება და ზედამხედველობა ეთიკის წესების შესრულებაზე;

8.3.14. საკონკურსო კომისიის ძირითადი და სარეზერვო შემადგენლობის არჩევა და დამტკიცება 1 წლის ვადით;

8.3.15. საკონკურსო კომისიის დებულების შემუშავება და დამტკიცება;

8.3.16. პირის წევრად მიღების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება;

8.3.17. წევრობის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება პირადი განცხადების არსებობის შემთხვევაში;

8.3.18. წევრობის შეჩერების შესახებ და შეჩერების საფუძვლის აღმოფხვრის შემთხვევაში შეჩერების გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;

8.3.19. გამგეობის წევრისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა 8.6.1. – 8.6.5. პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

8.3.20. საწევრო გადასახადის გადახდის წესის განსაზღვრა;

8.3.21. ორგანიზაციის წევრების, აღმასრულებები დირექტორის და მესამე პირთა განცხადებების და საჩივრების განხილვა გამგეობის კომპენტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე;

8.3.22. აღმასრულებელ დირექტორს აწვდის ინფორმაციას დაფინანსების შესაძლებლობებზე და ეხმარება კავშირის დამყარებაში.

8.3.23. გამგეობა ახდენს აღმასრულებელი დირექტორის შეფასებას. გამგეობა შეფასებისთვის იყენებს დირექტორის ანგარიშებსა და ორგანიზაციის წევრთათვის და სხვა თანამშრომელთათვის წინასწარ გაგზავნილ შეფასების კითხვარებს.

8.3.24. ყველა სხვა საკითხის განხილვა, რომელიც არ შედის საერთო კრებისა და აღმასრულებელი დირექტორის კომპეტენციაში.

8.4. გამგეობის წევრები

8.4.1.გამგეობა შედგება ხუთი წევრისგან , რომელთაგან ორი ორგანიზაციის წევრია, ხოლო სამი არ არის ორგანიზაციის წევრი ან ორგანიზაციაში დასაქმებული პირი. გამგეობის წევრები აირჩევიან როტაციის პრინციპით, 2 წლის ვადით. კანდიდატის მიერ თანაბარი ხმების მიღების შემთხვევაში, იმიშნება მეორე ტური.

8.4.2. გამგეობის სამი წევრი, რომელიც არ არის ორგანიზაციის წევრი ან თანამშრომელი, შეიძლება იყოს აკადემიური წრის, ადვოკატთა კორპუსის, საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ადამიანის უფლებათა სფეროში გამოცდილების მქონე პირი ან სხვა პირი, რომელსაც შეუძლია წვლილი შეიტანოს ორგანიზაციის განვითარებაში და იზიარებს ორგანიზაციის მისიას, ფასეულობებს, მიზნებსა და ამოცანებს.

8.4.3. ორგანიზაციის ნებისმიერ წევრს აქვს უფლება წარადგინოს საკუთარი ან სხვა პირის კანდიდატურა გამგეობის წევრად ასარჩევად. გამგეობის წევრების კანდიდატები წარდგენილ უნდა იქნეს საერთო კრებამდე ერთი კვირით ადრე.

8.4.4. ერთი და იგივე პირი არ შეიძლება არჩეულ იქნეს გამგეობის წევრად ზედიზედ ორი უფლებამოსილების ვადით.

8.5. გამგეობის წევრის ვალდებულებები:

8.5.1. დაესწროს ამგეობის სხდომებს და მონაწილეობა მიიღოს გამგეობის მუშაობაში;

8.5.2. სხდომებზე დაუსწრებლობის შემთხვევაში, გაეცნოს სხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას და იზრუნოს მის განხორციელებაზე;

8.5.3. მოამზადოსს წინადადებები და იდეები ორგანიზაციის განვითარების სტრატეგიულ გეგმასა და საქმიანობის მიმართულებებთან დაკავშირებით.

8.5.4. წევრები ჩართული უნდა იყვნენ რესურსების მოზიდვის მიმართულებით დაგეგმვის, მონიტორინგისა და აღსრულების პროცესში;

8.5.5. გამგეობის წევრთა თვითშეფასების ფორმის შევსება 6 თვეში ერთხელ.

8.6. გამგეობის წევრს უფლებამოსილება შეუწყდება გამგეობის გადაწყვეტილებით:

8.6.1. პირადი განცხადების საფუძველზე;

8.6.2. უფლებამოსილების ვადის გასვლის გამო;

8.6.3. თუკი 3 თვეზე მეტი ვადით ვერ ასრულებს თავის უფლება-მოვალეობებს;

8.6.4. 3-ჯერ ზედიზედ არასაპატიო მიზეზით გამგეობის სხდომის გაცდენის შემთხვევაში;

8.6.5. ორგანიზაციის წევრობის შეწყვეტის ან შეჩერების შემთხვევაში - საერთო კრების მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე.

8.6.6. გამგეობის წევრისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში არ მონაწილეობს ის წევრი, რომლის წევრობის საკითხიც განიხილება .

8.6.7. გამგეობის წევრისთვის ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევაში, მას ჩაენაცვლება ორგანიზაციის ის წევრი, რომელმაც საერთო კრებაზე, ხმათა ყველაზე მეტი რაოდენობა მიიღო გამგეობის არჩეული წევრების შემდეგ.

8.7. გამგეობის წევრები არიან:

არჩილ ჩოფიკაშვილი პ/ნ01002003429

ირაკლი გვარამაძე პ/ნ 01025014009

რატი აბაკელია პ/ნ 01024034480

ეკატერინე დათუნაშვილი პ/ნ 01027026716

მაია ასაკაშვილი პ/ნ 01009012254

 

8.8. გამგეობის თავმჯდომარე

8.8.1. გამგეობის თავმჯდომარეს ირჩევს გამგეობა ხმათა უმრავლესობით, გამგეობის წევრობის უფლებამოსილების ვადით.

8.8.2. გამგეობის თავმჯდომარის უფლება-მოვალეობები:

8.8.2.1. ხელმძღვანელობს გამგეობის საქმიანობას;

8.8.2.2. თავისი კომპენტენციის ფარგლებში, წარმოადგენ ორგანიზაციას მესამე პირებთან;

8.8.2.3. წელიწადში ერთხელ ანგარიშს აბარებს საერთო კრებას ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ;

8.8.2.4. საერთო კრებას დასამტკიცებლად წარუდგენს ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს;

8.8.2.5. იწვევს გამგეობის სხდომებს მინიმუმ თვეში ერთხელ და ატყობინებს გამგეობის წევრებს სხდომის თარიღსა და დღის წესრიგის შესახებ სხდომამდე 5 (ხუთი) დღით ადრე.

8.9. აღმასრულებელი დირექტორი

8.9.1. აღმასრულებელოი დირექტორი, გამგეობასთან შეთანხმებით, მოქმედებს ორგანიზაციის სახელით და წარმოადგენს მესამე პირებტან ურთიერთობაში.

8.9.2.აღმასრულებელ დირექტორს ნიშნავს გამგეობა 2 (ორი) წლის ვადით. დაუშვებელია ერთიდაიგივე პირის დანიშვნა ზედიზედ, 2-ზე მეტი უფლებამოსილების ვადით.

8.10. აღმასრულებელი დირექტორი:

8.10.1. ანგარიშს აბარებს გამგეობას მისი საქმიანობის შესახებ სამ თვეში ერთხელ;

8.10.2. გამგეობას დასამტკიცებლად წარუდგენს წლიურ ოპერაციულ( სამოქმედო) გეგმას და წლიურ ფინანსურ ბიუჯეტს;

8.10.3. გამგეობას დასამტკიცებლად წარუდგენს პროგრამებს და პროექტებს;

8.10.4. ხელს აწერს ორგანიზაციის ფინანსურ დოკუმენტებს;

8.10.5. განკარგავს და ანგარიშვალდებულია ფულადი სახსრებისა და მატერიალური რესურსების გამოყენებაზე;

8.10.6. წარმართავს ორგანიზაციის აპარატის მუშაობას;

8.10.7. დებს ხელშეკრულებებს ორგანიზაციის სახელით;

8.10.8. საკონკურსო კომისიაში წარადგენს განაცხადს ყველა ვაკანტურ ტანამდებობაზე კონკურსის ცატარების შესახებ და მონაწილეობს კადრების შერჩევაში გამგეობის მიერ დამტკიცებული დებულების შესაბამისად; საკონკურსო კომისია კონკურსის არგამოცხადების შესახებ დასაბუტებულ გადაწყვეტილრბას იღებს ხუთი წევრის მონაწილეობით;

8.10.9. ზედამხედველობს ორგანიზაციის შინაგანაწესისა და ეთიკის წესების დაცვას და საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ზომების მირების მიზნით მიმართავს გამგეობას;

8.10.10. თავისი ბრძანების საფუძველზე, გამგეობასთან შათანხმებით, ნიშნავს აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს, მივლინებაში ყოფნისა ან სხვა საპატიო მიზეზის (ავადმყოფობა, ოჯახური მდგომარეობა) გამო, მოვალეობის 3 თვემდე ვადით შეუსრულებლობის შემთხვევაში. აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელზე გადადის აღმასრულებელი დირექტორის წესდებით გათვალისწინებული ყველა უფლება-მოვალეობა, გარდა თანამშრომლებთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისა;

8.10.11. პასუხისმგებელია საერთო კრებაზე მირებული სტრატეგიის დოკუმენტის საბოლოო სახით ცამოყალიბება , დახვეწასა და გამგეობისთვის წარდგენაზე;

8.10.12. გამგეობას დასამტკიცებლად წარუდგენს ძირითად ფინანსურ პროცედურებს, პასუხისმგებელია შესყიდვების განხორციელებაზე და უზრუნველყოფს ყველა იურიდიულ მოთხოვნასა და პასუხისმგებლობასთან შესაბამისობაში ყოფნას;

8.10.13.გამგეობას წარუდგენს აუდიტორული კომპანიების სიას;

8.10.14. პასუხისმგებელია ფონდების მოძიებაზე, პროექტების საბოლოო სახით ჩამოყალიბებასა და განხორციელებაზე;

8.10.15. გამგეობის წევრებს აწვდის ინფორმაციას ორგანიზაციში მიმდინარე საქმიანობის შესახებ;

8.10.16.ექვს თვეში ერთხელ წარუდგენს გამგეობას ორგანიზაციის მუშაობის მიმდინარე ანგარიშს;

8.10.17. წელიწადში ერთხელ ახდენს თანამშრომელთა შეფასებას; იმ შემთხვევაში, თუ თანამშრომლის უშუალო ხელმძღვანელი არ არის აღმასრულებელი დირექტორი, შეფასების პროცესში შესაძლებელია მონაწილეობდეს მისი სუპერვაიზორი. თანამშრომელთა შეფასების საფუძველზე ადგენს ტანამშრომელთა განვითარების გეგმას.

8.11.აღმასრულებელ დირექტორს უფლებამოსილება შეუწყდება:

8.11.1 პირადი განცხადების ასფუძველზე;

8.11.2 წესდებით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ვადის გასვლის გამო;

8.11.3. წესდებითა და შრომითი ხელშეკრულებით დაკისრებული მოვალეობების შეუსრულებლობის გამო;

8.11.4. ზედიზედ 3 თვის განმავლობაში, თავისი უფლებამოსილების შესრულების შეუძლებლობის გამო.

 

ორგანიზაციის ქონება, სამეწარმეო საქმიანობა და პასუხისმგებლობა

9.1 ორგანიზაციის ქონებას შეადგენს წესდებით გათვალისწინებული საქმიანობის მატერიალური უზრუნველყოფისთვის საჭირო ძირითადი ფონდები, საბრუნავი სახსრები და სხვა ფასეულობანი, რომელიც ასახულია ორგანიზაციის ბალანსში.

9.2 ორგანიზაციის ქონება იქმნება:

9.2.1. საწევროებით;

9.2.2. გრანტებითა და შემოწირულობებით;

9.2.3. ორგანიზაციის მონაწილეობით შექმნილი საწარმოებიდან მიღებული შემოსავლებით;

9.2.4. სხვა კანონიერი წყაროებით.

9.3. ორგანიზაციას უფლება აქვს,  კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით აწარმოოს სამეწარმეო საქმიანობა.

9.4 სამეწარმეო საქმიანობით მიღებული მოგება ორგანიზაციის წავრთა შორის არ განაწილდება და გამოიყენება მხოლოდ საწესდებო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად.

 

ორგანიზაციის ლიკვიდაცია

10.1 ლიკვიდაციას ახორციელებს გამგეობა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

10.2. ლიკვიდაციის შემთხვევაში, დარჩენილი ქონება გამგეობის გადაწყვეტილებით გადაეცემა მსგავსი საქმიანობის განმახორციელებელ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციას.

10.3. ორგანიზაციის ლიკვიდაცია ხდება:

10.3.1 საერთო კრების გადაწყვეტილებით;

10.3.2 კანონით გათვალისწინებულ სახვა შემთხვევებში.

ბეჭდვა