ორგანიზაციის მისია
ჩვენ ვიცავთ ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს, ჩვენ ხელს ვუწყობთ საზოგადოების სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას, ჩვენ წვლილი შეგვაქვს ეროვნული კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზებაში.

ორგანიზაციის ფასეულობები:

1) დემოკრატიული საზოგადოება კანონის უზენაესობის პრინციპის დამკვიდრვებით ყალიბდება;
2) ადამიანის უფლებათა პატივისცემა სამართლებრივი სახელმწიფოს დამკვიდრების გარანტია;
3) ნდობა კვალიფიციური საქმიანობით მოიპოვება.
4) მნიშვნელოვანი შედეგები გუნდური მუშაობით მიიღწევა;

ორგანიზაციის მიზნები

1) საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლით და მეორე თავის სხვა მუხლებით, აგრეთვე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციითა და სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ადამიანის უფლებების დამკვიდრება და მათი განხორციელებისათვის ხელშეწყობა;
2) კანონის უზენაესობის პრინციპის დამკვიდრება;
3) მართლმსაჯულების სისტემის განვითარებაზე ზრუნვა;
4) ადამიანის უფლებადამცველ პირთათვის, მათი საქმიანობის განხორციელებაში თანადგომა და მათი პროფესიული დონის ამაღლების ხელშეწყობა;
5) საზოგადოების სამართლებრივი კულტურისა და მართლშეგნების ამაღლება;
6) იურიდიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა.

ორგანიზაციის ამოცანები

1) ადამიანის უფლებათა სფეროში საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა, შედარებითი ანალიზი და დანერგვა;
2) სტრატეგიული სამართალწარმოება ქვეყნის შიგნით და ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანოებში;
3) მოქმედი კანონმდებლობის ანალიზი და მის სრულყოფაზე ზრუნვა;
4) თანამშრომლობა ადამიანის უფლებადამცველ ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის იურისტთა პროფესიულ გაერთიანებებთან;
5) საგანმანათლებლო საქმიანობა;
6) ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე საინფორმაციო კამპანიების წარმოება.


ბეჭდვა