როლანდი ასაკაშვილი 1999 წლიდან  მუშაობს „ კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“-ს იურისტად.

განათლება:
1994 წელს დაამთავრა აგრალური უნივერსიტეტი
2000 წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჩაბარებული აქვს 2003 წელს ადვოკატთა ტესტირება, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
ჩაბარებული აქვს 212 წელს ადვოკატთა ტესტირება, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია,  სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია

სამუშაო გამოცდილება:
 
1999 წლიდან არის ადვოკატი  ა.ა.ი.პ. „ კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“-ს წევრი,
2002-2003 წლებში იყო ა.ა.ი.პ. „ კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“-ს გამგეობის წევრი
2005 წლიდან არის  სსიპ ადვოკატთა ასოციაციის დამფუძნებელი და წევრი
2013-2014 წლებში იყო ა.ა.ი.პ. „ კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“-ს გამგეობის წევრი
1998-2001 წლებში მუშაობდა ადვოკატად პროექტში „უფასო სამართლებრივი დახმარება თბილისის საოლქო სასამართლოში სოციალურად დაუცველთათვის“
2001-2004 წლებში მუშაობდა კოორდინატორად პროექტში „უფასო სამართლებრივი დახმერბა თბილისის საოლქო სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმეებზე“
2010-2013 წლებში მუშაობდა ადვოკატად პროექტში „უფასო იურიდიული დახმარება  საგადასახადო საკითხებზე „თბილისელების ადვოკატი“
2011 წელს მუშაობდა ექსპერტ/ტრენერად პროექტში კომერციული სამართლის გაუმჯობესებისა და იმპლემენტაციისათვის
2012 წელს მუშაობდა ადვოკატად პროექტში „სტრატეგიული სამართალწარმოება ადამიანის ჯანმრთელობის უფლების დასაცავად“
2013 წელს მუშაობდა კოორდინატორად პროექტში „მცირე და საშუალო ბიზნესის მფლობელთა სასამართლოსადმი ნდობის ამაღლება“
2014 წელს მუშაობდა კოორდინატორად პროექტში „მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად“
2015 წელს მუშაობდა ტრენერ/იურისტად პროექტში „აივ ინფექცია/შიდსის საკანონმდებლო ბაზისა და შესაბამისი პრაქტიკის შეფასება აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფის მიმართულებით და შიდსით დაავადებულთა და აივ ინფექცია/შიდსის მაღალი რისკის ჯგუფების უფლებების დაცვის ადვოკატირება“
2016 მუშაობდა ტრენერ/იურისტად პროექტში  „ქალთა, განსაკუთრებით კი ეთნიკურ უმცირესობათა ჯგუფს მიკუთვნებულ ქალთა გაძლიერება და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა“
2018 წლიდან დღემდე მუშაობს სხვადასხვა პროექტში იურისტად.

ტრქნიკური უნარ-ჩვევები:
ენები
: ქართული, რუსული.
 
ანა გუდაძე 2019 წლის ნოემბრიდან არის, კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პროექტის კოორდინატორი, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის მიერ დაფინანსებული პროექტის  ფარგლებში -  „ლტოლვილების, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისა და თავშესაფრის მაძიებლების დაცვა და გაძლიერება საქართველოში“.

განათლება:
2018 წელს დაასრულა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა და მიენიჭა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, დიპლომი წარჩინებით. ამავე წელს, მან გერმანიაში, ვიადრინას ევროპულ უნივერსიტეტში გაიარა, ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სისტემის კურსი. 2011-2015 წელს სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე. ზოგადი განათლება მიღებული აქვს ქართულ-ამერიკულ უმაღლეს სკოლაში.

სამუშაო გამოცდილება:
2019 წლიდან იანვრიდან დღემდე, არის, კონსტიტუციის 42-ე მუხლის იურისტი, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის მიერ დაფინანსებული პროექტის  ფარგლებში -  „ლტოლვილების, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისა და თავშესაფრის მაძიებლების დაცვა და გაძლიერება საქართველოში“.
2017-2018 წლებში იგი ეწეოდა საადვოკატო საქმიანობას სამოქალაქო-ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით და თანამშრომლობდა სხვადასხვა კერძო კომპანიასთან.
2013-2017 წლებში მუშაობდა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შპს „საქართველოს მელიორაციაში“ იურისტისა და საერთაშორისო პროექტების სამსახურის სპეციალისტის პოზიციაზე.
2015 წელს მუშაობდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ბიზნეს ფორუმზე.
დამატებითი ინფორმაცია:
2018 წლიდან დღემდე, არის, პროგრესის ცენტრისა და ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მხარდაჭერით მიმდინარე, ქალების გაძლიერების ქსელის მონაწილე.
2017 წლიდან დღემდე, არის, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.
2017 წელს გაიარა, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრენერთა ტრენინგი და ამავე ცენტრისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლობის ფარგლებში, ჩაატარა ტრენინგები სამართლის სხვადასხვა სფეროში მოქალაქეებისათვის.
2016 წლის შემოდგომის სემესტრში, უძღვებოდა სამართლის გაკვეთილებს ქ. თბილისის #60-ე საჯარო სკოლაში.
არის, მედიასამართლის სახელმძღვანელოსა (სერგი ჯორბენაძე, უშანგი ბახტაძე, ზურაბ მაჭარაძე, თბილისი, 2014) და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარის (GIZ, USAID, PROLoG Cooperation, http://www.gccc.ge) თანაავტორის (სერგი ჯორბენაძე) ასისტენტი.

ტექნიკური უნარ-ჩვევები:
ენები: 
ქართული, ინგლისური, რუსული.

დიმიტრი ხაჩიძე 
განათლება:
ნათია კაციტაძე 2018 წლის თებერვლიდან კონსტიტუციის 42-ე მუხლის აღმასრულებელი დირექტორია.

განათლება:
2006-2007 წლებში-მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში, ბუდაპეშტი, უნგრეთი 2005–2006 წლებში-წარმატებით დაამთავრა პოლონეთის მთავრობის სასტიპენდიო პროგრამა საერთაშორისო საჯარო სამართლში, ვროცლავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი 1998–2003 წლებში-წარმატებით დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით.

სამუშაო გამოცდილება:
2018 წლიდან დღემდე კონსტიტუციის 42- მუხლის აღმასრულებელი დირექტორია. 2015-2018 წწ. იყო საქართველოს სახალხო დამცველის პირველი მოადგილე და აპარატის უფროსი; 2013– 2015 წწ. საქართველოს სახალხო დამცველის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსი. 2007-2013 წწ. საქმიანობდა არასამთავრობო სექტორში - იყო „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა“ და „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ სტრატეგიური სამართალწარმოების პროექტის კოორდინატორი/მთავარი იურისტი. წარმოადგენდა მომჩივანთა ინტერესებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წარდგენილ ათეულობით საქმეში, მათ შორის იყო 2008 წლის რუსეთსაქართველოს ომის დროს დაზარალებულთა წარმომადგენელი; ევროპულს სასამართლოში მოგებული აქვს 10-ზე მეტი სარჩელი. აქვს აკადემიური საქმიანობის გამოცდილება კავკასიის სამართლის სკოლაში 2009–2010 წწ.-ში. 2010 წლიდან ჩართულია ქართულაფხაზურ და ქართულოსური სახალხო დიპლომატიისა და ნდობის აღდგენის ქართული და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განხორცილებულ პროექტებში. 2008 წელს იყოს გაეროს განსახლების პროგრამის (UN HABITAT) ეროვნული კონსულტანტი. 2007 წ. პროფესიული სტაჟირება გაიარა ადამიანის უფლებათა სამართლებრივი დაცვის საერთაშორისო ცენტრში (INTERIGHTS), ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი.

ტექნიკური უნარ-ჩვევები:
ენები
- ქართული, რუსული, ინგლისური
დევი დევდარიანი 2014 წლიდან კონსტიტუციის 42-ე მუხლის ფინანსური მენეჯერია. 

განათლება:
1990-1996 დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საინჟინრო-ეკონომიური ფაკულტეტის ინჟინერ-ეკონომისტის სპეციალობა.
2012 წელი მარტიიდან მაისის ჩათვილით გაიარა თბილისი საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციასთან არსებული ბუღალტერთა მომზადების ცენტრში ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემების ორთვიანი კურსი  და საბუღალტრო პროგრამა „ორის ბუღალტერია“.
2014 წლის 3-7 თებერვალს USAID-ში  წარმატებით გაიარა „სწრაფი ფინანსური სამუშაო შეხვედრა“.

სამუშაო გამოცდილება:

2013  - 2014 წლამდე მუშობდა შპს „GLG-N GEORGIA“-ში მთავარ ბუღალტერად.
2012 - 2015  მუშაობდა  ი.მ. „სპარტაკ ლურსმანაშვილი“ -ის  მთავარ ბუღალტერად.  
2009 -2012  იყო შპს „ნორმა ჯორჯია“-ას დირექტორი.
2008-2009 იყო შპს „სოლიდ ჯგუფი“ -ის დირექტორის მოადგილე.

ტექნიკური უნარ-ჩვევები
ენები
 - ქართული, რუსული; ინგლისური.
მარიამ ჩიტიშვილი 2014 წლიდან „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერია.

განათლება:
2007-2009 წელს მიენჭა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობის მაგისტრის წონება.
2006 წელს მან ასევე მიიღო ამავე უნივერსტეტის ჟურნალისტის ბაკალავრის ხარისხი. 
2014 წელს გავლილი აქვს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სასერტიფიკატო კურსი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (ჯიპა). 2016-2017 წელს  მიღებული აქვს სერტიფიკატი სოციოლოგიასა და საჯარო პოლიტიკის ანალიზში.

სამუშაო გამოცდილება:
მარიამ ჩიტიშვილის აქვს როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში მუშაობის გამოცდილება.
2003-2009 წლებში მუშაობდა ჟურნალისტად, როგორც გაზეთებში, ასევე რადიოში.
დღემდე  თანამშრომლობს რამდენიმე ტრენინგ ცენტრთან და უძღვება საზოგადოებასთან ურთიერთობის ტრენინგ კურსს.
მარიამ ჩიტიშვილი ასევე იყო პროექტ „იცოდე შენი უფლების“ კოორდინატორი და პროექტ „არჩევნები - თანაბარი უფლებები ყველა ამომრჩეველს“ ორგანიზატორ-ტრენერი.

ტექნიკური უნარ-ჩვევები:
ენები
 - ქართული, რუსული, ინგლისური
რუსუდან გორთამაშვილი "კონსტიტუციის 42-ე მუხლს" 2019 წლიდან შემოუერთდა და მუშაობს ადმინისტრაციული ასისტენტის პოზიციაზე.

განათლება:
2010 - 2014 წწ. - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი - სამართლის, სოციალური მეცნიერებებისა და დიპლომატიის ბაკალავრი;
2014 - 2016 წწ. - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი - სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი;
 
ტრენინგები და სერტიფიკატები:
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმა საქართველოში - მედიაცია და განრიდება (Unicef, ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი, 2012 წლის ოქტომბერი);
ტრენინგი შრომის სამართალში (ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი, 2014 წლის დეკემბერი).

სამუშაოგამოცდილება 
2014 . - 2019 წლამდე სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტიიურისტი; 

ტექნიკური უნარ-ჩვევები:
ენები
 - ქართული, ინგლისური.
რუსუდან მჭედლიშვილი 2004 წლიდან მუშაობს ორგანიზაცია ,,კონსტიტუციის 42- მუხლი  იურისტის პოზიციაზე.

განათლება:
2000-2005 წელი დაამთავრა თბილისის ,,ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტი”, სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი

2017 წელი ოქტომბერიდან -2018 წელი ივლისის ჩათვილთ გაიარა ევროპის საბჭოს  სასწავლო პროგრამა (ILIA / HELP 2017) ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში შეტანილი საჩივრების კრიტერიუმების შესახებ. "საერთაშორისო სამართალი საზოგადოებრივი ინტერესის დაცვის შესახებ" (ILIA პროგრამა) .

სამუშაო გამოცდილება:

რუსუდანი ძირითადათ
მუშაობს სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლის მიმარულებით, თუმცა მას აქვს მუშაობის გამოცდილება სტრატეგიული, საკონსტიტუციო და საგადასახადო სამართალწარმოების  მიმართულებით.
2014 წლიდან 2018 წლის მარტამდე მუშაობდა იურისტის პოზიციაზე ,,თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის“ Ned-ის პროექტში, რომელიც ითვალისწინებდა აზერბაიჯანიდან გაძევებული აქტივისტების მხარდაჭერას .
2019 წლის მარტიდან მუშაობს UNHCR-ის პროექტის-,,საქართველოში ლტოლვილთა, თავშესაფრის მაძიებელთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების სამართლებრივი დაცვა და გაძლიერება“ ფარგლებში სამართლებრივი კონსულტანტის პოზიციაზე.
მისი თანაავტორობით გამოცემულია:
  • ,, ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების პროცედურები;
  • ,,2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისათვის მობილიზებული თანხებისა და რესურსების ხარჯვის პროცესის მონიტორინგის ანგარიში”;
  • კვლევ,,სახელმწიფო ქონების პრივატიზების აგრესიული პოლიტიკა, ანუ ,,პრივატიზება ქართულად ;
  • ,,ბიზნეს სფეროში არსებული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის კვლევა
  • ,,აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენება სისხლის სამართლის პროცესში-კანონმდებლობისა და პრაქტიკის კვლევა;
  • სისხლის სამართლის პროცესში საპროცესო შეთანხმების გამოყენებასთან დაკავშირებით-კანონმდებლობისა და პრაქტიკის კვლევა
  • ქალთა სამართლებრივი გზამკვლევი. 
  • ანგარიში ,,საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობა და კონსტიტუციური კონტროლი საქართველოში.”
ტექნიკური უნარ-ჩვევები:
ენები
 - ქართული, რუსული
 
2006 წლიდან ანნა თვარაძე მუშაობს იურისტად ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლში“.

განათლება:
2001- 2006 წლები დავამთავრე ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი მომენიჭა მაგისტრის ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება:
ამ პერიოდის განმავლობაში იგი იყო სხვადასხვა პროექტების კოორდინატორი, ასევე ნამუშევარი აქვს არაერთ რეზონანულ საქმეზე. განსაკუთრებით წარმატებით იმუშავა აგვისტოს ომის საქმეებზე და ევრო სასამართლოში გაგზავნა სარჩელები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მას გააჩნია პედაგოგიური უნარები. არაერთ პროეტში მუშაობდა როგორც მიწვეულ ტრენერად, ასევე პროექტის იურისტ-ტრენერედ. ამჟამად ის მუშაობს პროექტ „ქალი მსჯავრდებულებისთვის, რომელთაც განუცდიათ ძალადობა და დისკრიმინაცია, და მათი დაუცველი შვილებისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება“. 

ტექნიკური უნარ-ჩვევები:
ენები
 - ქართული, რუსული, ინგლისური