,,სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს საქართველოს სიტუაციის გამოძიებაში“
29.03.2019

პროექტის სახელწოდება: ,,სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს საქართველოს სიტუაციის გამოძიებაში“

პროექტის ხანგრძლივობა:  2018 წლის თებერვლიდან 2019 წლის 31 მაისის ჩათვლით

დონორი: ”ღია საზოგადოების ფონდი - საქართველო”

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

2008 წლის ომის გამოძიებისას საისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მხარდაჭერა, რომელიც მოიცავდა: თანამშრომლობას პროკურორის ოფისთან (OTP);  თანამშრომლობას კანცელარიასთან და მის განყოფილებებთან; გამოძიების პერიოდში დაზარალებულთა დახმარებას;  საერთაშორისო ადვოკატირებას.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის აქტივობები მოიცავს დევნილთა ჩასახლების ადგილებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების ინფორმირებას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე გამოძიების შესახებ, მათი საჭიროებების კვლევას სპეციალური კითხვარის მეშვეობით და ანგარიშის მომზადებას.

პროექტი ხორციელდება საქართველოს კოალიცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის წევრი ორგანიზაციების მიერ.

კოალიციის წევრი ორგანიზაციები არიან:

ადამიანის უფლებათა ცენტრი

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA)

Justice International (JI)

წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრი (GCRT)