მიმდინარე პროექტები
პროექტის განხორციელების ვადები: აპრილი-აგვისტო, 2020

პროექტი შეაფასებს COVID-19-ის პანდემიის გავლენას სამართლიანი სასამართლოს უფლების მნიშვნელოვან ასპექტებზე. უფლებები საქართველო დააკვირდება საქართველოს სასამართლოების საქმიანობას პანდემიით განპირობებული შეზღუდვების პერიოდში. ავადმყოფობის საფრთხეებისა და საგანგებო მდგომაროებით გამოწვეული შეზღუდვების გათვალისწინებით, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო რამდენიმე რეკომენდაცია სასამართოლების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით: საქმეების დიდი ნაწილის ზეპირი მოსმენა არ ტარდება, საჭიროების შემთხვევაში სხდომები ტარდება დისტანციურად ინტერნეტის საშუალებით, რაც ზღუდავს მედიისა და საზოგადოების დასწრებას სხდომებზე.
 
უფლებები საქართველო დააკვირდება დისტანციურ სხდომებს და გამოკითხავს ადვოკატებს, პროკურორებს, სასამართლოს თანამშრომლებს და ჟურნალისტებს. პროექტი შეისწავლის ისეთ საკითხებს, როგორიცაა მედიისა და საზოგადოების წვდომა სასამართლო სხდომებზე; კომუნიკაცია ადვოკატსა და კლიენტს შორის პროცესის დროს; მოსამრთლეების მიერ სასამართლო დარბაზის მართვა; კომუნიკაცია დაკავებულ მოპასუხეებთან; მხარეთა მონაწილეობა და ინტერაქცია სხდომის დროს; მთარგმნელობითი სერვისები პროცესის იმ მონაწილეთათვის, რომლებიც არ ფლობენ ქართულ ენას; დოკუმენტების ელექტრონულად ჩაბარება და ა.შ. პროექტის ფარგლებში მომზადდება მცირე შუალედური ანგარიშები და საბოლოო ანგარიში, რომელშიც აისახება რეკომენდაციები მხარეებისთვის. გარდა ამისა, ჩატარდება ონლაინ კონფერენცია და სოციალურ მედიაში გამოქვეყნდება ინფოგრაფიკები, ბლოგები და ვლოგები პროექტის მიგნებებისა და რეკომენდაციების შესახებ ინფორმაციის გასავრცელებლად.
 
პროექტი დაფინანსებულია COVID-19-ზე სწრაფი რეაგირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში.
პროექტის განხორციელების ვადები: აპრილი, 2020 - მარტი, 2021

„უფლებები საქართველო“ „ღია საზოგადოების ფონდის“ მხარდაჭერით ახორციელებს კვლევით პროექტის. პროექტი მიზნად ისახავს:
 
  • მართლმსაჯულების სისტემის და სასამართლო დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდას;
  • საზოგადოების ინფორმირებას მოსამართლეებისა და სასამართლოში არსებული მდგომარეობის შესახებ;
  • მოსამართლეთა დანიშვნასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების ხარისხის გაუმჯობესებას  და სასამართლო სისტემის ეფექტიანად ადმინისტრირების ხელშეწყობას.
 

პროექტის განხორციელების ვადები: აპრილი-დეკემბერი, 2020

"უფლებები საქართველო", USAID-PROLoG-ის მხარდაჭერით,  
სასამართლოს დისციპლინური ორგანოების საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით პროექტს ახორციელებს.

"უფლებები საქართველო" დააკვირდება სასამართლო სისტემის დისციპლინური ორგანოების - დამოუკიდებელი ინსპექტორის, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს და სადისციპლინო პალატის საქმიანობას.
 
ორგანიზაცია ხელს შეუწყობს  მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის სამართლიანი და ეფექტური სისტემის შექმნას; შეაფასებს მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის ფარგლებში 2012 წლის შემდეგ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების ეფექტიანობას. 
 
გარდა ამისა, "უფლებები საქართველო", სტრატეგიული სამართალწარმოების და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სტანდარტების  დანერგვის გზით, მხარს დაუჭერს სასამართლო რეფორმის განხორციელებას.


პროექტის დასახელება: „ლტოლვილების, თავშესაფრის მაძიებლებისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების დაცვა და გაძლიერება საქართველოში“

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 იანვარი, 2019 წ - 31 დეკემბერი, 2019 წ.

პროექტის მხარდამჭერი: გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი  

პროექტის მიზანი: ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსის მფლობელთა და თავშესაფრის მაძიებელთა სამართლებრივი დაცვა

პროექტის ამოცანები

I ამოცანა: სტატუსის განსაზღვრის პროცედურის ხარისხის და პროცედურაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

აღნიშნული ამოცანის მისაღწევად დაგეგმილია შემდეგი საქმიანობები:

·       იურიდიული კონსულტაციის და დახმარების გაწევა ახლად ჩამოსული თავშესაფრის მაძიებლებისთვის; მათი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება თავშესაფრის ძიების ყველა სტადიაზე, მათ შორის, მარტყოფის მიმღებ ცენტრში;

·       სათანადო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე თავშესაფრის მაძიებელთა საჭიროებების კვლევა;

·       გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატთან თანამშრომლობით სამართლებრივ დაცვასთან დაკავშირებული შესაბამისი საინფორმაციო მასალების მომზადება, თარგმნა და გავრცელება;

·       სამართლებრივ დაცვასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ინტერნეტის საშუალებით;

·       სტატუსის მაძიებელი პირებისთვის იმ ინსტიტუტებისა და დაწესებულებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, რომლებიც სტატუსის მაძიებლებს სოციალურ და სხვა სახის დახმარებას უწევენ (ვისთვის შეიძლება დახმარებისთვის მიმართვა); ასევე, შესაბამისი უწყებებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონეთა და თავშესაფრის მაძიებელთა უფლებების შესახებ ეროვნული, რეგიონალური და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით;  

·       საჭიროების შემთხვევაში, აქტიური ჩართულობა საკანონდებლო ცვლილებების პროცესში, რომლებსაც შეუძლიათ გავლენა იქონიონ პროექტის სამიზნე ჯგუფზე.  

II ამოცანა: იურიდიული დახმარებისა და სამართლებრივი დაცვის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ლტოლვილების, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისა და თავშესაფრის მაძიებლებისთვის

აღნიშნული ამოცანის მისაღწევად დაგეგმილია შემდეგი საქმიანობების განხორციელება:

·       სამართლებრივი დახმარების გაწევა თავშესაფრის ძიების ყველა სტადიაზე და სასამართლოში წარმომადგენლობა სტრატეგიული მნიშვნელობის საქმეებზე, მათ შორის, საქართველოს საკონსტიტუციო და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში;   

·       ცალკეულ შემთხვევებში, წინასწარ შეთანხმებული კრიტერიუმების საფუძველზე, პოზიტიური სამართალწარმოების და პრეცედენტული გადაწყვეტილებების  შექმნის მიზნით, სამართლებრივი დახმარების გაწევა სხვა კატეგორიის საქმეებში, მათ შორის, ნატურალიზაციის, უფლებებზე და მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის ან დაკავების შემთხვევებში;

·       ცალკეულ შემთხვევებში, თავშესარის მაძიებელთა ინტერვიუზე დასწრება მონიტორინგის მიზნით;

·       თავშესაფრის მაძიებლებისთვის დახმარების გაწევა თავშესაფრის განცხადების მომზადებაში;

·       სპეციალური საჭიროების მქონე პირების ადრეულ ეტაპზე იდენტიფიცირება და მათთვის შესაბამისი დახმარების გაწევის პროცესში პრიორიტეტის მინიჭება;

·       იურიდიული დახმარების სამსახურთან აქტიური კოორდინაცია;

·       იმ ადმინისტრაციული, სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგი, სადაც ფიგურირებენ ლტოლვილები, ჰუმანიტარული სტატუსის მფლობელები ან თავშესაფრის მაძიებლები; საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი დახმარების გაწევა.  

 

პროექტის დასახელება: ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილებების (საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებასა და სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით) აღსრულების გაუმჯობესება ადვოკატირებისა და კვლევების გზით.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2018 წლის 1 სექტემბერი - 2019 წლის 31 ივლისი

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი, პროექტი „კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა საქართველოში“.

პროექტის მიზანი: პროექტი მიზნად ისახავს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების პოლიტიკის და სასამართლო რეფორმის ხელშეწყობას ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების მიერ საქართველოს მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილებების აღსრულების/დანერგვის გაძლიერებული მონიტორინგის გზით, რათა ისინი შესაბამისობაში მოვიდნენ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებთან.

პროექტის ამოცანები:

· სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებასა და სასამართლო ხელისუფლებასთან მიმართებით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილებების აღსრულების მონიტორინგის გაძლიერება საქართველოში

· იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პრაქტიკოსი იურისტების საქმიანობის ხელშეწყობა, რომლებიც ჩართულნი არიან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების ფარგლებში საქმის წარმოებაში/დავებში.

· ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმების გადაწყვეტილებების აღსრულების ეროვნული მექანიზმების გაძლიერება და მათი მონიტორინგი შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე.