დასრულებული პროექტები

პროექტის სახელწოდება: „ევროკავშირსაქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებისა და ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების მიერ“

პროექტის ხანგრძლივობა: 2016 წლიდან 2017 წლამდე

დონორი: საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

პარტნიორი ორგანიზაციები: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, კონსტიტუციის 42-ე მუხლი, კავშირი „საფარი“, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის.

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ევროინტეგრაციის პროცესში საქართველოს ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების გაზრდა.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის ფარგლებში მომზადდა პოლიტიკის დოკუმენტები და მონიტორინგის ერთი წლის ანგარიში „ასოცირების დღის წესრიგის პოლიტიკური ნაწილის შესრულება – პირველი წლის შესრულება“, რომელიც მოიცავდა შემდეგ ცხრა სფეროს: მართლმსაჯულება, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და ადმინისტრაციული რეფორმა, წამება და არასათანადო მოპყრობა, პროფესიული კავშირთა უფლებები და ძირითადი შრომის სტანდარტები, თანასწორობა, ბავშვთა უფლებები, საარჩევნო გარემო, მედიის თავისუფლება და ენერგოუსაფრთხოება.

სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა შეაფასეს იმ რეფორმების განხორციელების პროცესი და მიღწეული შედეგები, რომელიც დაგეგმილი იყო საქართველო-ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებისა და ასოცირების დღის წესრიგის მიხედვით; შეიმუშავეს და ქვეყნის ხელისუფლებას, ისევე როგორც ევროკავშირის ინსტიტუტებს, წარუდგინეს რეკომენდაციები. პროექტის მიმდინარეობისას მჭიდრო თანამშრომლობა მიმდინარეობდა ევროპის პარლამენტთან, ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა სამსახურთან, საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციასთან და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დიპლომატური კორპუსის წარმომადგენლებთან.

პროექტის გუნდი ასევე ჩაერთო ასოცირების დღისწესრიგის განახლებისა და ასოცირების დღისწესრიგის განხორციელების 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში.

 

პროექტის სახელწოდება: „ქალთა, განსაკუთრებით კი ეთნიკურ უმცირესობათა ჯგუფს მიკუთვნებულ ქალთა გაძლიერება და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა”

პროექტის ხანგრძლივობა: 2016 წლის 1 თებერვლიდან 2017 წლის 1 მაისამდე

დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG) პროექტის ფარგლებში“, რომელიც დაფინანსებულია აშშ-ს განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ქალთა, განსაკუთრებით, ეთნიკურ უმცირესობათა ჯგუფს მიკუთვნებულ ქალთა მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის და სამართლებრივი დაცვის მექანიზმების გაუმჯობესება და მათზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ქალთა უნარ-ჩვევების გაძლიერება და სამარლებრივი ცნობიერების ამაღლება; გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის მარეგულირებელი ჩარჩოსა და პრაქტიკის გაუმჯობესება; გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

პროექტის აქტივობები:

პროექტი განხორციელდა საქართველოში, კერძოდ, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: წალკა, თეთრიწყარო, ნინოწმინდა, ახალქალაქი და ახალციხე.

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისა და სამართლებრივი გაძლიერების ხელშესაწყობად, „კონსტიტუციის 42 მუხლმა“ პროექტის ფარგლებში განახორციელა სტრატეგიულ სამართალწარმოება. ის აქტიურად მუშაობდა არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობაზე. პროექტის ბენეფიციარებს გაეწიათ უფასო იურიდიულ დახმარება, როგორც კონსულტაციების, ასევე, წარმომადგენლობის განხორციელების გზით; მოამზადეს საკუთარ პრაქტიკის ანალიზზე დაყრდნობით ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ანალიზი; ჩაატარეს ტრენინგების სერია, რომელზეც მოიწვიეს პროექტის ბენეფიციარ ქალთა ჯგუფის წარომადგენლები. გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის მარეგულირებელი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწის მიზნით, პროექტის ფარგლებში განხორციელდა არსებული პრაქტიკისა და საკანონმდებლო და ინსტიტუციური მოწყობის ანალიზი, რის შემდეგაც შემუშავდა საკანონმდებლო წინადადებები და კონსტიტუციური სარჩელები. პროექტის საინფორმაციო მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად, პროექტის ფარგლებში მომზადდა სატელევიზიო და რადიო გადაცემათა ციკლი, ჩატარდება პრეს-კონფერენციები, ინფორმაცია გავრცელდა მედია საშუალებების მიერ, გამოიცა ბროშურები: ქალი და საკუთრება და ქალი და უფლებების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმი. ასევე მომზადდა პროექტის საბოლოო ანგარიში „ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში“ და სოციალური ვიდეო რგოლი „ქალი და კაცი თანასწორია“.

პროექტის სახელწოდება: 13-14 ივნისს თბილისში სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისათვის მობილიზებული თანხებისა და რესურსების ხარჯვის პროცესის მონიტორინგი

პროექტის ხანგრძლივობა: 2015 წლის 15 ოქტომბერიდან 2016 წლის 15 ივლისის ჩათვილთ

დონორი: ევროპის ფონდი

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

პროექტი მიზნად ისახავდა, სტიქიით დაზარალებულთა და ინფრასტრუქტურის აღდენით სამუშაოებზე მობილიზებული თანხებისა და რესურსების ხარჯვის მიზნობრიობაზე ეფექტური მონიტორინგის განხორციელებას.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის მსვლეობისას შედგა დაზარალებულებთან შეხვედრები და შემუშავდა კითხვარები, რათა ბენეფიციართა მეტი ჩარტულობა ყოფილიყო მონიტორინგის პროცესში.

განხორციელდა აქტიური საქმიანობა ქალაქ თბილისის მერიას, საკრებულოს, შესაბამის გამგეობებს, თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს, საქართველოს მთავრობას, უწყებათშორის კომისას, დონორ ორგანიზაციებსა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასთან.

პროექტის ბოლოს მომზადდა მონიტორინგის ანგარიში „2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისათვის მობილიზებული თანხებისა და რესურსების ხარჯვის პროცესის მონიტორინგის ანგარიში“.

პროექტის სახელწოდება: სტრატეგიული სამართალწარმოება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა დასაცავად

პროექტის ხანგრძლივობა: 2015 წლის იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF)

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

პროექტი მიზნად ისახავდა ადამიანის ძირითადი ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას სტარტეგიული სამართალწამოების გზით, რათა უზრუნველყოფილი ყოფილიყო საქართველოს შიდა კანონმდებლობაში, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დადგენილი სამართლებრივი სტანდარტების იმპლემენტაცია.

პროექტის ამოცანას წარმოადგენდა: როგორც საქართველოს მთელი მოსახლეობისთვის, ასევე მოწყვლადი მოსახლეობისთვის უფასო სამართლებრივი დახმარების გაწევა, სახელმწიფოს მხრიდან მათი ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევის შემთხვევაში. მათ შორის: პატიმრებისთვის, ლგბტ წარმომადგენლებისთვისა და აივ/შიდსით დაავადებული პირებისთვისაც.

პროექტის აქტივობები:

სტრატეგიული სამართალწარმოება მოიცავდა, როგორც მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას სასამართლოში მათი უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების დანერგვას ეროვნულ დონეზე.

 

პროექტის სახელწოდება: დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის აღსრულების ხელშეწყობა და მონიტორინგი

პროექტის ხანგრძლივობა: 2014 წლის სექტემბრიდან 2015 წლის სექტემბრამდე

დონორი: ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველო“

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

კოალიციაში შემავალი ორგანიზაციები ახორციელებენ დისკრიმინაციის შედეგად დაზარალებული პირების უფასო სამართლებრივ დახმარებას. კოალიციაში შედიან შემდეგი ორგანიზაციები: “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი,” “იდენტობა,” “კონსტიტუციის 42-ე მუხლი,” “საფარი” და “საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია,“ რომლებიც დისკრიმინაციის სხვადასხვა ნიშნანებზე მუშაობენ თემატურად.

პროექტის აქტივობები:

აღნიშნული კოალიციის ფარგლებში, უშუალოდ „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ ახორციელებს პროექტს – „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის აღსრულების ხელშეწყობა და მონიტორინგი,“ რომლის ფარგლებშიც ორგანიზაცია ორიენტირებულია პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციით დაზარალებულების სამართლებრივ მხარდაჭერაზე. ამ მიმართულებით, ორგანიზაციამ აწარმოა 7 საქმე, როგორც საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში, ისე სასამართლოში.

პროექტის ფარგლებში მომზადდა კვლება: “დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში”.  ასევე მომზადდა საინფორმაციო ვიდეო რგოლი: „არ შეურიგდე დისკრიმინაციას!“.