დასრულებული პროექტები

პროექტის სახელწოდება: სტრატეგიული სამართალწარმოება ჯანმრთელობის უფლების დასაცავად

პროექტის ხანგრძლივობა: 2012 წლის აგვისტოდან 2013 წლის 31 ივლისის ჩათვით

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF)

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობის ჯანმრთელობის უფლების დაცვის გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების მეშვეობით.

პროექტის აქტივობები:

ადამიანის უფლებების დაცვა სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით ჯანმრთელობის უფლების დაცვის სხვადასხვა საკითხებზე; ჩატარდა სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ჯანმრთელობის უფლების დაცვის საშუალებებზე; მომზადდა გამოცემა სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის უფლების დაცვის შესახებ. დაინერგა ადვოკატებთან მჭიდრო თანამშორომლობა მოსახლეობის ჯანმრთელობის უფლების დაცისთვის.

 

პროექტის სახელწოდება: ქალთა უფლებების სამაგიდო წიგნის შექმნა, გავრცელება და შედეგების შეფასება

პროექტის ხანგრძლივობა: 2010 წლის ივნისიდან ნოემბრის ჩათვილთ

დონორი: გერმანიის ტექნიკური საზოგადეობა”(GTZ)

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

ქალთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა დაქალების ინფორმირებულობის დონის ამაღლება

პროექტის აქტივობები:

ქალთა უფლებებზე სამაგიდო წიგნის- გზამკვლევის შექმნა(თანდართული დისკით); გზამკვლევის გავრცელება ქალებში; შემუშავებული წიგნის აქტუალურობის შეფასება.

პროექტის სახელწოდება: ადამიანის უფლებების დაცვა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: წარმატებული მიდგომები და სიძნელეები

პროექტის ხანგრძლივობა: 2010 წლის მაისიდან 2011 წლის აპრილის ჩათვილთ

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF)

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: სასომხეთში, აზერბაიჯანში, მოლდოვასა და საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებს შორის ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარება;

სტრატეგიული სამართალწარმოების ანალიზის საფუძველზე ანგარიშის მომზადება, რომელიც გახდება პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ მომზადებული საერთო ანგარიშის შემადგენელი ნაწილი.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო საერთაშორისო კონფერენციების ჩატარება, რომლის თემატიკას წარმოადგენდა: ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ადამიანის უფლებათა არსებული სიტუაციის მიმოხილვა: პრობლემები და მიღწევები, სტრატეგიული სამართალწარმოების როლი და მნიშვნელობა.

პროექტის ხანგრძლივობა: პროექტი მიმდინარეობდა

 

პროექტის სახელწოდება: საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფა”.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2010 წლის 01 ოქტომბერიდან, 2011წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის“ (National Endowment for Democracy)

პროექტის მიზანები და ამოცანები: საქართველოს კანონმდებლობის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანა და საკონსტიტუციო სასამართლოს, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმის შესახებ, ცნობიერების ამაღლება.

პროექტის სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენდნენ: არასამთავრობო ორგანიზაციები; იურისტები; საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის თანამშრომლები; საქართველოს პარლამენტი.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა: ტრეინინგები იურისტებისთვის; 4 სამუშაო შეხვედრა . მრგვალი მაგიდის გამართვა; საკონსტიტუციო სარჩელების მომზადება; 4 ამიკუს-კოურეის მომზადება სასამართლოს მეგობრის რანგში; იურიდიული კონსულტაციების გაწევა სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის და ..

პროექტშიპარტნიორადჩართულიადატრეინინგზეექსპერტადმოწვეულიიყოორგანიზაცია ინტერაითს“-ის (დიდიბრიტანეთი) ექსპერტი.

პროექტის სახელწოდება: იურიდიული კლინიკა

პროექტის ხანგრძლივობა:  2008 წლის სექტემბრიდან 2009 წლის მარტამდე

დონორი: კავკასიის სამართლის სკოლა

ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42- მუხლი და კავკასიის სამართლის სკოლა 2008 წლიდან თანამშრომლობენ. კერძოდ, გაფორმდა მემორანდუმი და შემუშავდა სწავლების ინოვაციური პროგრამა. ეს იყო პირველი და ექსკლუზიური შეთანხმება არასამთავრობო ორგანიზაციასა და უმაღლეს სასწავლებელს შორის. სამართლის სკოლის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულები პრაქტიკულ საადვოკატო კურსს გადიოდნენ კონსტიტუციის 42- მუხლის პრაქტიკოსი ადვოკატების ხელმძღვანელობით.

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

სასწავლო პროგრამის ინოვაციურობა მის ფორმაში გამოიხატებოდა – სწავლება მიმდინარეობდა როგორც ონლაინ რეჟიმში, ასევე უშუალოდ “კონსტიტუციის 42-ე მუხლის” ბაზაზე, ორგანიზაციის მრავალწლიანი გამოცდილებისა და რესურსის გამოყენებით.

სასწავლო პროგრამა ითვალისწინებდა სტუდენტების ინტენსიურ ჩართვას კანონპროექტებისა და კანონმდებლობის ანალიზისა და მოქალაქეთა სამართლებრივი დახმარების პროცესში, რაც გულისხმობდა მოსახლეობისათვის უფასო იურიდიული კონსულტაციების გაწევას.

პროექტის აქტივობები:

სწავლების პროგრამის შემუშავების დროს, მაქსიმალურად იყო გათვალისწინებული სტუდენტთა ინტერესები. სწავლების სრული კურსი 7 თვიან პერიოდს მოიცავს და რამდენიმე ეტეპად იყოფოდა. სწავლების პირველი 3 თვე წარიმართა ონლაინ რეჟიმში, რამაც სტუდენტებს საშუალება მისცა, სწავლისაგან მოუწყვეტლად მიეღოთ გარკვეული პრაქტიკული გამოცდილება ჰიპოთეტურ საქმეებზე მუშაობის გზით. სტუდენტებს გადაეგზავნებათ 5 საქმე და მიიღეს პრაქტიკული დავალებები, რაც გულისხმობდა საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე საკანონმდებლო აქტების მოძიებას, საქმის ანალიზს, აუცილებელი პროცესუალური დოკუმენტების მომზადებას. სწავლების მეორე ეტაპი 3 თვიანი სწავლების ინტენსიური პრაქტიკული კურსის მოიცავდა ბაკალავრიატის სტუდენტების ინტენსიურ საადვოკატო პრაქტიკას ”კონსტიტუციის 42-ე მუხლი”-ს ადვოკატების უშუალო ხელმძღვანელობით. ამ დროს, სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცათ ჩაერთულიყვნენ მათ მიერ შერჩეულ კონკრეტულ საქმეებში და მონაწილეობა მიეღოთ ყველა იმ პროცესუალური ქმედების განხორციელებაში, რომელიც აუცილებელი იყო კონკრეტული საქმის წარმოებისათვის სასამართლო თუ სხვა ადმინისტრაციულ ინსტანციებში.

სტატიები განთავსდა ორგანიზაციის საიტზე და დაიბეჭდება ყოველკვარტალურ გამოცემა ”42- მუხლში”. კლინიკის პროგრამის დამთავრების შემდეგ, სტუდენტებმა მოამზადეს პრეზენტაცია მათ მიერ წარმოებულ საქმეზე. წარმატებულ სტუდენტებს გადაეცათ სერთიფიკატები.