ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ციხის რეფორმის ადვოკატირება
11.10.2017
დონორი: „საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში“ (G-PAC)

პროექტის მიზანია ადვოკატირების კამპანიების განახორციელება, იმისათვის რომ ორგანიზება გაუკეთდეს საზოგადოებრივ განხილვებს ციხის კოდექსში აუცილებელი ცვლილებების შეტანას. პროექტის მიმდინარეობისას “მუხლი 42″ შევქმნის სამუშაო ჯგუფს, რომელიც მოამზადებს რეკომენდაციებს პატიმრობის კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. პროექტის ფარგლებში (PSA) მომზადდება საჯარო განცხადებები პატიმრობის კოდექსში არსებულ ძირითად ხარვეზებთან დაკავშირებით. PSA-ს მომზადების მიზანია წაახალისოს პარლამენტის დეპუტატები და კანონშემოქმედებაში ჩართული სხვა თანამდებობის პირები გაატარონ აუცილებელი რეფორმები სასჯელაღსრულების სისტემაში.

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

პროექტის საერთო მიზანია ხელი შეუწყოს სამართლიანი და ეფექტური სისხლის სამართლის სისტემის შექმნას საქართველოში, რომელიც ხელს შეუწყობს პატიმრების რეაბილიტაციას, მოამზადებს მათ გათავისუფლებისთვის, და მისცემს მათ საშუალებას, იცხოვრონ პროდუქტიული ცხოვრებით.

პროექტის კონკრეტული მიზანი არის გააუმჯობესოს პატიმრის უფლებების დაცვა ისე, რომ ქართულ ციხეებსა და თავისუფლების აღკვეთის სხვა ადგილებში, პატიმრების მდგომარეობა იყოს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შეესაბამისი.

ამ მიზნის მისაღწევად, “კონსტიტუციის 42-ე მუხლი” გამოიყენებს თავის გამოცდილებას ადვოკატირებაში ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე პატიმართა უფლებების დასაცავად და განახორციელებს ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ მიდგომასთან დაკავშირებულ განხილვებს ციხის რეფორმასთან მიმართებაში.