საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფა
13.02.2010

პროექტის სახელწოდება: საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფა”.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2010 წლის 01 ოქტომბერიდან, 2011წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის“ (National Endowment for Democracy)

პროექტის მიზანები და ამოცანები: საქართველოს კანონმდებლობის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანა და საკონსტიტუციო სასამართლოს, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმის შესახებ, ცნობიერების ამაღლება.

პროექტის სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენდნენ: არასამთავრობო ორგანიზაციები; იურისტები; საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის თანამშრომლები; საქართველოს პარლამენტი.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა: ტრეინინგები იურისტებისთვის; 4 სამუშაო შეხვედრა . მრგვალი მაგიდის გამართვა; საკონსტიტუციო სარჩელების მომზადება; 4 ამიკუს-კოურეის მომზადება სასამართლოს მეგობრის რანგში; იურიდიული კონსულტაციების გაწევა სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის და ..

პროექტშიპარტნიორადჩართულიადატრეინინგზეექსპერტადმოწვეულიიყოორგანიზაცია ინტერაითს“-ის (დიდიბრიტანეთი) ექსპერტი.