საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფა
11.10.2017
2010 წელს, ორგანიზაცია ახორციელებდა პროექტს “საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფა”.

პროექტის მიზანი: საქართველოს კანონმდებლობის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანა და საკონსტიტუციო სასამართლოს, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმის შესახებ, ცნობიერების ამაღლება.

პროექტის სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენდნენ: არასამთავრობო ორგანიზაციები; იურისტები; საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის თანამშრომლები; საქართველოს პარლამენტი.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა: ტრეინინგის გამართვა იურისტებისთვის; 4 სამუშაო შეხვედრა – ე.წ მრგვალი მაგიდის გამართვა; საკონსტიტუციო სარჩელების მომზადება; 4 ამიკუს-კოურეის მომზადება სასამართლოს მეგობრის რანგში; იურიდიული კონსულტაციების გაწევა სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის და ა.შ.

პროექტში პარტნიორად ჩართულია და ტრეინინგზე ექსპერტად მოწვეული იყო ორგანიზაცია „ინტერაითს“-ის (დიდი ბრიტანეთი) ექსპერტი.
პროექტის ხანგრძლივობაა: 2010 წლის 01 ოქტომბერიდან, 2011წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

პროექტი ორგანიზაცია ”ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის“ (National Endowment for Democracy) ფინანასური მხარდაჭერით განხორციელდა.