მოწყვლადი და მარგინალური ჯგუფების წარმომადგენელთა სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში
01.01.2008

პროექტის სახელწოდება: მოწყვლადი და მარგინალური ჯგუფების წარმომადგენელთა სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში

პროექტის ხანგრძლივობა: 2008 წლის იანვარიდან  დეკემბრის ჩათვილთ

დონორი: საქართველოში ეუთო- მისია

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

პროექტი მიზნად ისახავდა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფ,მძიმედ დაავადებულ(სიმსივნე, ტუბერკულოზი, შიდსი, ციროზი, “ ჰეპატიტი და სხვ.) პატიმართა მიმართ უფლებების დარღვევის ფაქტების შემცირებას; ამ კატეგორიის პატიმართათვის, სამართლებრივი დახმარების ხელმისაწვდომობის გაზრდას. პროექტი ითვალისწინებდა დაავადებულ მსჯავრდებულთა მიმართ სასჯელის მოუხდელი ნაწილის გადავადების ან სასჯელისგან სრულად გათავისუფლების მიზნით, შესაბამისი იურიდიული პროცედურების განხორციელებასა და წარმომადგენლობას სასამართლოში.

პროექტის აქტივობები:

პროექტი მოიცავდა თბილისის, რუსთავისა და ქსნის სასჯელაღსრულების დაწესებულებებს, ასევე პატიმართა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებას, სადაც ათეულობით პატიმარს გაეწია კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება.