ადამიანის უფლებების დაცვა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: წარმატებული მიდგომები და სიძნელეები
07.05.2010

პროექტის სახელწოდება: ადამიანის უფლებების დაცვა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: წარმატებული მიდგომები და სიძნელეები

პროექტის ხანგრძლივობა: 2010 წლის მაისიდან 2011 წლის აპრილის ჩათვილთ

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF)

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: სასომხეთში, აზერბაიჯანში, მოლდოვასა და საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებს შორის ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარება;

სტრატეგიული სამართალწარმოების ანალიზის საფუძველზე ანგარიშის მომზადება, რომელიც გახდება პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ მომზადებული საერთო ანგარიშის შემადგენელი ნაწილი.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო საერთაშორისო კონფერენციების ჩატარება, რომლის თემატიკას წარმოადგენდა: ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ადამიანის უფლებათა არსებული სიტუაციის მიმოხილვა: პრობლემები და მიღწევები, სტრატეგიული სამართალწარმოების როლი და მნიშვნელობა.

პროექტის ხანგრძლივობა: პროექტი მიმდინარეობდა