სტრატეგიული სამართალწარმოება ჯანმრთელობის უფლების დასაცავად
01.08.2012

პროექტის სახელწოდება: სტრატეგიული სამართალწარმოება ჯანმრთელობის უფლების დასაცავად

პროექტის ხანგრძლივობა: 2012 წლის აგვისტოდან 2013 წლის 31 ივლისის ჩათვით

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF)

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობის ჯანმრთელობის უფლების დაცვის გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების მეშვეობით.

პროექტის აქტივობები:

ადამიანის უფლებების დაცვა სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით ჯანმრთელობის უფლების დაცვის სხვადასხვა საკითხებზე; ჩატარდა სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ჯანმრთელობის უფლების დაცვის საშუალებებზე; მომზადდა გამოცემა სოციალურად დაუცველი და მარგინალური მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის უფლების დაცვის შესახებ. დაინერგა ადვოკატებთან მჭიდრო თანამშორომლობა მოსახლეობის ჯანმრთელობის უფლების დაცისთვის.