შშმ პირთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში
01.02.2014

პროექტის სახელწოდება: შშმ პირთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში

პროექტის ხანგრძლივობა: 2014 წლის 1 თებერვლიდან 2016 წლის 1 თებერვლამდე

დონორი: ევროკავშირი

პარტნიორი ორგანიზაციები: “ხელმისაწვდმი გარემო ყველასთვის” და “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის”

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

ძირითადი მიზანს წარმოადგენდა ინფორმაციის შეგროვება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრებაზე, მათი რეალობა, გამოწვევები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობა. პროექტის კვლევის ინსტრუმენტები მოიცავდა პირდაპირ და მონაწილეობით დაკვირვებას, სიღრმისეულ ინტერვიუებს, ფოკუს ჯგუფებში განხილვებს.

პროექტის აქტივობები:

ადგილობრივ სასამართლოების არასწორი პრაქტიკის შეცვლა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცენდენტული სამართლის გამოყენების ხელშეწყობის, მნიშვნელოვან საქმეებზე ამიკუს კურიეების დაწერისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოში საჩივრების მომზადების გზით.

პროექტის მიმდინარეობისას გაკეთდა ანალიზი, ანგარიშგება და შეჯამდება საკონსულტაციო პროექტის შედეგების. გაკეთდება საერთო დასკვნები, შეფასებები, ანგარიშები, რომლებიც წარედგინათ სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს და ჩატარდა მრგვალი მაგიდები. ამ შედეგებიდან გამომდინარე, განხორციელდა გეგმები.