დასრულებული პროექტები

პროექტის სახელწოდება: ,,სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს საქართველოს სიტუაციის გამოძიებაში“

პროექტის ხანგრძლივობა:  2018 წლის თებერვლიდან 2019 წლის 31 მაისის ჩათვლით

დონორი: ”ღია საზოგადოების ფონდი - საქართველო”

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

2008 წლის ომის გამოძიებისას საისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მხარდაჭერა, რომელიც მოიცავდა: თანამშრომლობას პროკურორის ოფისთან (OTP);  თანამშრომლობას კანცელარიასთან და მის განყოფილებებთან; გამოძიების პერიოდში დაზარალებულთა დახმარებას;  საერთაშორისო ადვოკატირებას.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის აქტივობები მოიცავს დევნილთა ჩასახლების ადგილებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირების ინფორმირებას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე გამოძიების შესახებ, მათი საჭიროებების კვლევას სპეციალური კითხვარის მეშვეობით და ანგარიშის მომზადებას.

პროექტი ხორციელდება საქართველოს კოალიცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის წევრი ორგანიზაციების მიერ.

კოალიციის წევრი ორგანიზაციები არიან:

ადამიანის უფლებათა ცენტრი

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA)

Justice International (JI)

წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრი (GCRT)

პროექტის დასახელება: სამუშაო ადგილებზე შევიწროების/სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ ბრძოლა განათლების, სამართლებრივი კონსულტაციების/იურიდიული დახმარების და ადვოკატირების გზით.

პროექტის ხანგძლივობა: 2018 წლის 01 აგვისტოდან 2019 წლის 01 მარტამდე.

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი: კანადის ფონდი ადგილობრივი ინიციატივებისთვის.

 

პროექტის მიზანი: სამუშაო ადგილზე შევიწროების/სექსუალური შევიწროების სამართლებრივი დეფინიციის შემუშავება ქართული სამართლებრივი სივრცისთვის; შევიწროების/სექსუალური შევიწროების მსხვერპლთათვის საკუთარი უფლებების დაცვისთვის ეფექტური სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავება.

პროექტის ამოცანები:

1. საჯარო სამსახურსა და კერძო სფეროში დასაქმებული პირების ცნობიერების ამაღლება სამუშაო ადგილზე შევიწროების/სექსუალური შევიწროების არსის შესახებ;

2. სტუდენტების, პროფესიონალი იურისტების ცნობიერების ამაღლება სამუშაო ადგილებზე შევიწროების/სექსუალური შევიწროების პრობლემის გადასაწყვეტად საზოგადოების აქტიური მონაწილეობის მნიშვნელობაზე;

3. სამუშაო ადგილზე შევიწროების/სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი პირების ინფორმირება საკუთარი უფლებების შესახებ და მათი სამართლებრივი მხარდაჭერა;

4. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ სამუშაო ადგილებზე შევიწროების/სექსუალური შევიწროების დამცავი რეგულაციების შემუშავება;

5. საქართველოს კანონმდებლობაში სექსუალური შევიწროების ცნების შემოტანის ადვოკატირება.

 

პროექტის ხანგძლივობა: 2018 წლის 01 აგვისტოდან 2019 წლის 01 მარტამდე.

 

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი:

კანადის ფონდი ადგილობრივი ინიციატივებისთვის.

პროექტის სახელწოდება: „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესების ხელშეწყობა“

პროექტის ხანგრძლივობა: 2018 წლის 1 ოქტომბერიდან 2018 წლის 31 ნოემბერის ჩათვით

დონორი: ფრიდრიჰ ებერტ შტიფტუნგ საქართველო.

პროექტის მიზანი და ამოცანები: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების შესაძლებლობების ხელშეწყობა კვლევისა და ადვოკატირების გზით.

1. გამოვლინდა გამოწვევები, რომლებიც ხელს უშლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმებას კერძო და საჯარო სექტორში;

2. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა საჯარო და კერძო სექტორში შრომის ბაზრის გახსნის მიზნით.

პროექტის აქტივობები:

პროექტის გუნდმა ჩაატარა საქართველოს კანონმდებლობისა და სხვა ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის კვლევა, თუ როგორ გაიზარდა მოტივაცია კერძო კომპანიებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმებისთვის კუთხით.

პროექტის გუნდის მიერ ჩატარებული სამაგიდო კვლევისა და კვლევის საფუძველზე შემუშავდა შესაბამისი რეკომენდაციები, რომელიც მოიცავს საკანონმდებლო ინიციატივებს ან / და შემოთავაზებულ წინადადებებს არსებული სახელმწიფო დასაქმების პროგრამების განვითარებისთვის;

პროექტის გუნდმა შეისწავლა არის თუ არა სხვადასხვა სამუშაო ბაზრის პლატფორმები ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებისთვის, განსაკუთრებით მათთვის. შესწავლის შემდეგ მომზადდება შესაბამისი რეკომენდაციები.

 

პროექტის სახელწოდება: არჩევნები - თანაბარი უფლებები ყველა ამომრჩეველს

პროექტის ხანგრძლივობა: 2018 წლის 1 აპრილიდან 2018 წლის 1 ნომბრამდე

დონორი: სამოალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

პროექტის მიზანი და ამოცანები:

პროექტის   მიზანს წარმოადგენდა  შშმ  პირთა, განსაკუთრებით ახალგაზრდების აქტიურობის გაზრდა საარჩევნო პროცესში; მათი საარჩევნო უფლების რეალიზებისათვის თანასწორი და ხელსაყრელი გარემოს შექმნის ხელშეწყობა. 1. ფსიქო-სოციალური  საჭიროების, ინტელექტუალური შეზღუდვისა და ფსიქიკური პრობლემების მქონე  პირთა, მათი  ოჯახის წევრების, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენელთა ცნობიერების გაზრდა მსგავსი საჭიროების მქონე პირთა საარჩევნო უფლების შესახებ; 2. შშმ პირების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლება სამოქალაქო აქტივობის, აქტიური მოქალაქის როლის, არჩევნებში მონაწილეობის, ხმის მიცემის პროცედურების და საარჩევნო პროცესებში მათი ჩართულობის მნიშვნელობაზე; 3. საარჩევნო პროცესებში მონაწილეობისთვის ფსიქო-სოციალური საჭიროების, ინტელექტუალური შეზღუდვის, ფსიქიკური პრობლემების მქონე ახალგაზრდების გააქტიურება; 4.საარჩევნო პროცესში მოწყვლადი ჯგუფისთის თანაბარი შესაძლებლობების შექმნის ხელშეწყობა.

 

პროექტის აქტივობები:

პროექტის მიმდინარეობისას ჩატრდა ტრენინგები საქართველოს 4 რეგიონში: თელავი, რუსთავი, გორი და თბილისი. ტრენინგები ჩაუტარდათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს,  მათი მშობლებსა და მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს.

პროექტის შედეგად გაიზარდა არჩევნებში შშმ პირების მონაწილეობის შესახებ ინფორმირებულობა. ამასთანავე მუნიციპალიტეტის თანამრომელებმა ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს არჩევნებში ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე ადამიანების უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ. ტრენინგების პარალელურად მომზადდა საინფორმაციო ბროშურები: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებები და ინტელექტუალური შეზღუდვის, ფსიქიკური პრობლემების, ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე ადამიანები და არჩევნები, რომელიც გადაეცეთ დაინეტერსებულ პირებს.

 

 

პროექტის ბოლოს მომზადდა სოციალური ვიდეო რგოლი „ისარგებლე შენი უფლებით! გახადე შენი ხმა გადამწყვეტი!“, რომელიც გავიდა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე.

 

 

 

პროექტის სრული სახელწოდება: ,,ქალი მსჯავრდებულებისთვის, რომელთაც განუცდიათ ძალადობა და დისკრიმინაცია, და მათი დაუცველი შვილებისთვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება

პროექტის ხანგრძლივობა: 2016 წლის 20 დეკემბრიდან 2019 წლის 15 მაისის ჩათვით

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი: ევროკავშირი

პროექტის საერთო მიზანი: ქალი მსჯავრდებულების გაძლიერება, რომლებიც არიან ძალადობის და დისკრიმინაციის მსხვერპლი და ასევე მათი დაუცველი შვილების თანადგომა, მხარდაჭერის სერვისებზე გაუმჯობესებული ხელმისაწვდომობის საშუალებით

კონკრეტული ამოცანები:

შესაბამისი სარეაბილიტაციო და რეინტეგრაციის მხარდამჭერი სერვისების მიწოდება ქალი მსჯავრდებულებისათვის, რომლებიც იყვნენ ძალადობის, სტიგმის და დისკრიმინაციის მსხვერპლი;

მხარდამჭერი სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება იმ მოწყვლადი ბავშვებისთვის, რომლებზეც გავლენა იქონია დედების პატიმრობამ ან მსჯავრდებამ;

სახელმწიფო და არასახელმწიფო სერვისების მიმწოდებლების შესაძლებლობების და კოორდინაციის გაუმჯობესება, რათა უკეთ მიეწოდოთ სერვისები დაუცველ ქალებს და მათ შვილებს.

პროექტის ფარგლებში ფსიქო-სოციალური, სამედიცინო, იურიდიული და საგანმანათლებლო სერვისები სულ მიეწოდებათ 300 ბენეფიციარ ქალს (პატიმარი, ყოფილი პატიმარი და პრობაციონერი).

სამართლებრივი კონსულტაციების/დახმრების ბენეფიციართა რაოდენობა- 300, მათ შორის ასევე ბენეფიციარების არასრულწლოვანი, მოწყვლადი შვილები.