ორგანიზაციის მისია

ვენ ვიცავთ ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს, ჩვენ ხელს ვუწყობთ საზოგადოების სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას, ჩვენ წვლილი შეგვაქვს ეროვნული კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზებაში.

ორგანიზაციის ფასეულობები:

 1. დემოკრატიული საზოგადოება კანონის უზენაესობის პრინციპის დამკვიდრვებით ყალიბდება;
 2. ადამიანის უფლებათა პატივისცემა სამართლებრივი სახელმწიფოს დამკვიდრების გარანტია;
 3. ნდობა კვალიფიციური საქმიანობით მოიპოვება.
 4. მნიშვნელოვანი შედეგები გუნდური მუშაობით მიიღწევა;

ორგანიზაციის მიზნები

 1. საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლით და მეორე თავის სხვა მუხლებით, აგრეთვე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციითა და სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ადამიანის უფლებების დამკვიდრება და მათი განხორციელებისათვის ხელშეწყობა;
 2. კანონის უზენაესობის პრინციპის დამკვიდრება;
 3. მართლმსაჯულების სისტემის განვითარებაზე ზრუნვა;
 4. ადამიანის უფლებადამცველ პირთათვის, მათი საქმიანობის განხორციელებაში თანადგომა და მათი პროფესიული დონის ამაღლების ხელშეწყობა;
 5. საზოგადოების სამართლებრივი კულტურისა და მართლშეგნების ამაღლება;
 6. იურიდიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა.

ორგანიზაციის ამოცანები

 1. ადამიანის უფლებათა სფეროში საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა, შედარებითი ანალიზი და დანერგვა;
 2. სტრატეგიული სამართალწარმოება ქვეყნის შიგნით და ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანოებში;
 3. მოქმედი კანონმდებლობის ანალიზი და მის სრულყოფაზე ზრუნვა;
 4. თანამშრომლობა ადამიანის უფლებადამცველ ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის იურისტთა პროფესიულ გაერთიანებებთან;
 5. საგანმანათლებლო საქმიანობა;
 6. ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე საინფორმაციო კამპანიების წარმოება.