ქალთა უფლებების სამაგიდო წიგნის შექმნა, გავრცელება და შედეგების შეფასება

აღნიშნული პროექტი განხორციელდა “გერმანიის ტექნიკური საზოგადეობის”(GTZ) ფინანსური მხარდაჭერით.
პროექტი დაიწყო 2010 წლის ივნისში და მისი ხანგრძლივობა იყო ექვსი თვე.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ღონისძიებები:

  • ქალთა უფლებებზე სამაგიდო წიგნის- გზამკვლევის შექმნა(თანდართული დისკით);
  • გზამკვლევის გავრცელება ქალთა შორის;
  • წიგნის აქტუალურობის შეფასება.პროექტის მიზნები:
  • ქალთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა;
  • ქალების ინფორმირებულობის დონის ამაღლება

Post author

Leave a Reply